SUPREME RULER – CHÚA TỂ

SUPREME RULER – CHÚA TỂ

SUPREME RULER - CHÚA TỂ

SUPREME RULER
A boy asked his friend:
– Who\’s the supreme ruler of beasts?
– Too easy! Tiger. Is it right? or lion?
– No, the supreme ruler of beasts is the director of zoo

——————–

CHÚA TỂ
Một cậu bé hỏi bạn :
-Chúa tể loài thú là ai?
-Quá dễ ! Cọp. Đúng không? Hay là sư tử?
-Không, chúa tể của loài thú là ông giám đốc sở thú.

——————–

SUPREME RULER – CHÚA TỂ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

Ask God – Hỏi Chúa trời

Ask God – Hỏi Chúa trời

Ask God - Hỏi Chúa trời

Ask God
Grandpa and granddaughter were sitting talking
when she asked,
“Did God made you, Grandpa?”
“Yes, God made me,” the grandfather answered.
A few minutes later, the little girl asked him,
“Did God make me too?”
“Yes, He did,” the older man answered.
For a few minutes, the little girl seemed to be
studying her grandpa, as well as her own reflection
in the mirror, while her grandfather wondered what
was running through her mind. At last she spoke up.
“You know, Grandpa.” She said, “God’s doing a lot
better job lately.”

——————–

Hỏi Chúa trời
Ông và cháu gái đang ngồi nói chuyện với nhau thì
cô bé hỏi:
“Có phải Chúa trời đã tạo ra ông không hả ông?”
“Ờ, Chúa trời đã tạo ra ông,” người ông trả lời.
Một vài phút sau cô bé hỏi tiếp:
“Chúa trời cũng tạo ra cháu nữa chứ?”
“Ờ, Người đã tạo ra cả cháu nữa,” người ông trả lời.
Sau một vài phút, khi cô bé đã nhìn kỹ ông rồi lại
ngắm kỹ mình trong gương, trong khi người ông
đang phân vân không biết cô bé đang nghĩ gì trong
đầu. Cuối cùng cô bé mới chịu nói:
“Ông biết không, càng về sau Chúa trời càng làm
việc tốt hơn.”

——————–

Ask God – Hỏi Chúa trời

——————–

Too short for me…
In the Spring fair, a 4 year old child who got lost
was crying. A security guard came to console him
and said:
“If you don’t want to get lost, you should have
gripped your mother’s dress”.
The boy cried sniffingly:
“But my mother’s skirt was too short for me to
grip.”
Quá ngắn để cháu…
Trong một hội chợ xuân, một đứa trẻ 4 tuổi bị lạc…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

KING OF THE JUNGLE – CHÚA TỂ RỪNG XANH

KING OF THE JUNGLE – CHÚA TỂ RỪNG XANH

KING OF THE JUNGLE - CHÚA TỂ RỪNG XANH

KING OF THE JUNGLE…
A lion woke up one morning feeling really rowdy
and mean. He went out and cornered a small
monkey and roared, “Who is mightiest of all jungle
animals?” The trembling monkey says, “You are,
mighty lion!”
Later, the lion confronts an ox and fiercely
bellows, “Who is the mightiest of all jungle
animals?” The terrified ox stammers, “Oh great lion,
you are the mightiest animal in the jungle!”
Then, the lion swaggers up to an elephant and
roars, “Who is mightiest of all jungle animals?” Fast
as lightning, the elephant snatches up the lion with
his trunk, slams him against a tree half a dozen
times. The elephant then stomps on the lion till it
looks like a corn tortilla and rambles away.
The lion lets out a moan of pain, lifts his head
weakly and hollers after the elephant, “Just because
you don’t know the answer, you don’t have to get so
upset about it!”

——————–

CHÚA TỂ RỪNG XANH …
Một con sư tử thức giấc vào một buổi sáng
cảm thấy mất trật tự và kém cỏi. Nó đi ra ngoài và
dồn một con khỉ nhỏ vào góc và gầm lên:”Ai là
người hùng mạnh nhất của muông thú rừng xanh?”
Con khỉ run rẩy nói:”Ngài, thưa ngài sư tử vĩ đại !”
Sau đó, sư tử đụng đầu một con bò và rống
lên mãnh liệt:”Ai là người hùng mạnh nhất của
muông thú rừng xanh?” Con bò hoảng sợ lắp bắp:”Ồ
thưa ngài sư tử vĩ đại, ngài là thú rừng vĩ đại nhất
trong rừng !”
Tiếp theo, sư tử vênh váo đi tới một con voi
và gầm lên:”Ai là người hùng mạnh nhất của muông
thú rừng xanh?” Nhanh như chớp, con voi dùng vòi
chộp con sư tữ, đập nó vào một thân cây nửa tá
lần.Sau đó con voi dậm lên con sư tử cho tới khi nó
trông như một cái bánh bắp rồi bước đi.
Con sư tử bật ra một tiếng kêu đau đớn, nâng
đầu lên một cách yếu ớt và kêu phía sau con
voi:”Chỉ bởi vì ông không biết câu trả lời, ông đừng
có quá khó chịu về điều đó !”

——————–

KING OF THE JUNGLE – CHÚA TỂ RỪNG XANH

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

HAVE YOU FOUND JESUS – CON ĐÃ THẤY CHÚA GIÊXU CHƯA

HAVE YOU FOUND JESUS – CON ĐÃ THẤY CHÚA GIÊXU CHƯA

HAVE YOU FOUND JESUS - CON ĐÃ THẤY CHÚA GIÊXU CHƯA

HAVE YOU FOUND JESUS ?
A drunk stumbles along a baptismal service on
Sunday afternoon down by the river.
He proceeds to walk down into the water and
stand next to the preacher. The minister turns and
notices the old drunk and says, “Mister, are you
ready to find Jesus?”
The drunk looks back and says, “Yes,
Preacher, I sure am.”
The minister then dunks the fellow under the
water and pulls him right back up. “Have you found
Jesus?” the preacher asked.
“Nooo, I didn’t!” said the drunk.
The preacher then dunks him under for quite
a bit longer,brings him up and says, “Now, brother,
have you found Jesus?”
“Noooo, I have not, Reverend.”
The preacher in disgust holds the man under
for at least 30 seconds this time, brings him out of
the water and says in a harsh tone, “My God, man,
have you found Jesus yet?”
The old drunk wipes his eyes and says to the
preacher, “Are you sure this is where he fell in?”

——————–
CON ĐÃ THẤY CHÚA GIÊXU CHƯA ?
Một gã say rượu đi chân nam đá chân chiêu dọc theo
một lễ rửa tội vào một chiều Chủ nhật xuống cạnh
dòng sông.
Anh ta tiếp tục đi xuống nước và đứng sát nhà
thuyết giáo. Mục sư quay qua và chú ý người già say
rượu và nói:”Ông, ông đã sẵn sàng tìm Chúa Giêxu
chưa?”
Người say nhìn lại và nói:”Rồi, thưa cha. Con chắc
vậy.”
Sau đó mục sư nhúng gã vào nước và lôi ông ta lên
ngay. “Con đã thấy Chúa chưa?” nhà thuyết giáo
hỏi.
“Chưa…ưa…ưa, con không thấy!” gã say đáp.
Sau đó nhà thuyết giáo nhúng gã say vào nước một
chặp lâu hơn, rồi lôi ông ta lên và nói:”Nào, người
anh em, con đã thấy Chúa Giêxu chưa?”
“Chưa…ưa…ưa, con chưa thấy, thưa Cha.
Lần này nhà thuyết giáo dìm người đàn ông dưới
nước ít nhất 30 giây trong sự căm ghét và nói với
giọng khó nghe:”Chúa tôi, con, con đã thấy Chúa
Giêxu chưa?”
Người say rượu già lau mắt và nói với nhà thuyết
giáo:”Cha có chắc nơi đây là nơi Chúa ngã xuống
không?”

——————–

HAVE YOU FOUND JESUS – CON ĐÃ THẤY CHÚA GIÊXU CHƯA

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

PRAY – CẦU CHÚA

PRAY – CẦU CHÚA

PRAY - CẦU CHÚA

PRAY
A guy is walking along when suddenly he got his
foot caught in the railroad tracks. He tried to get it
out but it was really stuck. He heard a noise and
turned around to see a train coming.
He panicked and started to pray, “God,
please get my foot out of these tracks and I’ll stop
drinking!”
Nothing happened, it was still stuck, and the
train was getting closer! He prayed again, “God,
please get my foot out and I’ll stop drinking AND
cussing!” Still
nothing and the train was just seconds away!
He tried it one more time, “God please, if you
get my foot out of the tracks, I’ll quit drinking,
cussing, smoking and fornicating.”
Suddenly his foot shot out of the tracks and
he was able to dive out of the way in the nick of
time.
He got up, dusted himself off, looked toward
heaven and said, “Thanks anyway God, I got it
myself.”

——————–

CẦU CHÚA
Một anh chàng đang đi thì đột nhiên kẹt một chân
vào đường ray xe lửa. Anh ta cố giật ra nhưng nó kẹt
thực sự. Anh ta nghe một tiếng động và nhìn quanh
thấy một chiếc xe lửa đang chạy đến.
Anh ta hoảng sợ và bắt đầu cầu nguyện: “Lạy Chúa,
xin hãy kéo chân con ra khỏi đường ray và con sẽ bỏ
rượu!”
Không có gì xảy ra và cái chân vẫn kẹt, và xe lửa
đang tiến tới gần hơn! Anh ta lại cầu nguyện:” Lạy
Chúa, xin hãy kéo chân con ra và con sẽ bỏ rượu VÀ
chửi tục!” Vẫn không có gì và chiếc tàu chỉ còn cách
vài giây!
Anh ta cố gắng một lần nữa:”Lạy Chúa, nếu ngài
kéo chân con khỏi đường ray, con sẽ bỏ rượu, chửi
tục và tà dâm.”
Bất ngờ chân anh ta vọt ra khỏi đường ray và anh ta
có thể nhào ra khỏi đường ray đúng lúc.
Anh ta đứng dậy, phủi bụi, nhìn lên trời và nói:”Dù
sao cũng tạ ơn Chúa, con đã tự kéo ra được rồi.”

——————–

PRAY – CẦU CHÚA

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

 

More

JESUS AND THE UNION WORKER – CHÚA GIÊXU VÀ NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀN

JESUS AND THE UNION WORKER – CHÚA GIÊXU VÀ NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀN

JESUS AND THE UNION WORKER - CHÚA GIÊXU VÀ NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀN

JESUS AND THE UNION WORKER
Two guys and a union worker were fishing on a lake
one day, when Jesus walked across the water and
joined them in the boat. When the three astonished
men had settled down enough to speak, the first guy
asked humbly, “Jesus, I’ve suffered from back pain
ever since I took shrapnel in the Vietnam war…
could you help me?”
“Of course, my son”, Jesus said, and when he
touched the man’s back, he
felt relief for the first time in years.
The second man, who wore very thick glasses and
had a hard time reading and driving, asked if Jesus
could do anything about his eyesight.
Jesus smiled, removed the man’s glasses and
tossed them in the lake. When
they hit the water, the man’s eyes cleared and he
could see everything distinctly.
When Jesus turned to heal the union worker,
the guy put his hands up and cried defensively,
“Don’t touch me! I’m on long term disability.”

——————–

CHÚA GIÊXU VÀ NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀN
Một ngày kia,hai người đàn ông và một nhân viên
công đoàn đang câu cá trên một cái hồ thì Chúa
Giêxu đi ngang mặt nước và tham gia cùng với họ
trên chiếc thuyền. Khi 3 người đàn ông kinh ngạc đã
ngồi xuống đủ để nói chuyện, người đầu tiên hỏi
một cách hạ mình:”Thưa Chúa Giêxu, con đã chịu
chứng đau lưng từ khi con dính một mảnh đạn trong
chiến tranh Việt Nam … ngài có thể giúp con
không?”
“Dĩ nhiên, con của ta”, Chúa Giêxu nói, và khi ngài
chạm vào lưng người đàn ông, ông ta cảm thấy lần
đầu tiên hết đau đớn trong nhiều năm.
Người đàn ông thứ hai đeo cặp kính rất dày và có
gặp khó khăn khi đọc và lái xe đã hỏi Chúa Giêxu
có làm gì được với thị lực của ông ta không.
Chúa Giêxu mỉm cười, tháo đôi kính người đàn ông
và quăng xuống hồ.Khi chúng chạm mặt nước, đôi
mắt người đàn ông sáng ra và ông ta có thể thấy mọi
vật rõ ràng.
Khi Chúa Giêxu quay sang chữa cho nhân viên công
đoàn, người này đưa hai tay lên và kêu la trong sự
tránh né:”Đừng đụng tới con. Con bất lực từ lâu.”

——————–

JESUS AND THE UNION WORKER – CHÚA GIÊXU VÀ NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

MOVING WITH JESUS – CHUYỂN NHÀ VỚI CHÚA GIÊXU

MOVING WITH JESUS – CHUYỂN NHÀ VỚI CHÚA GIÊXU

MOVING WITH JESUS - CHUYỂN NHÀ VỚI CHÚA GIÊXU

MOVING WITH JESUS
A family recently moved to New Jersey. The
first night as the mother was putting her son, 2 1/2,
to bed, she said, “Let’s say our prayers to Jesus.”
The little boy asked, “Did he move with us
too?”

——————–

CHUYỂN NHÀ VỚI CHÚA GIÊXU
Một gia đình gần đây chuyển tới New Jersey.
Đêm đầu tiên trong khi người mẹ đang đặt đứa con
trai hai tuổi rưỡi lên giư ờng, chị nói:”Hãy đọc
những bài kinh cầu Chúa.”
Đứa nhỏ hỏi:”Ông ta cũng chuyển nhà với chúng ta
à?”

——————–

MOVING WITH JESUS – CHUYỂN NHÀ VỚI CHÚA GIÊXU

——————–

TOILET BRUSH
My son Zachary, 4, came screaming out of
the bathroom to tell me he’d dropped his toothbrush
in the toilet. So I fished it out and threw it in the
garbage.
Zachary stood there thinking for a moment,
then ran to my bathroom and came out with my
toothbrush. He held it up and said with a charming
little smile, “We’d better throw this one out too then,
’cause it fell in the toilet a few days ago.”
BÀN CHẢI CẦU TIÊU
Con trai tôi Zachary, 4 tuổi, đã kêu thất
thanh từ nhà vệ sinh để cho tôi biết nó đã làm rớt
bàn chải đánh răng vào toa lét. Vì thế tôi lấy nó ra
và quăng vào giỏ rác….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

GOD IS WATCHING – CHÚA ĐANG THEO DÕI

GOD IS WATCHING – CHÚA ĐANG THEO DÕI

GOD IS WATCHING - CHÚA ĐANG THEO DÕI

GOD IS WATCHING
The children were lined up in the cafeteria of a
Catholic school for lunch. At the head of the table
was a large pile of apples. The nun had made a note,
“Take only one, God is watching.”
Moving through the line, to the other end of the
table, was a large pile of chocolate chip cookies.
One of the boys had written a note, “Take all you
want, God is watching the apples.”

——————–

CHÚA ĐANG THEO DÕI
Bọn trẻ được xếp hàng ở một quán ăn tự
phục vụ của một trường đạo Thiên Chúa để ăn trưa.
Ở phía đầu của cái bàn là một đống táo lớn.Bà xơ đã
viết một dòng ghi chú, “ Lấy chỉ một thôi, Chúa
đang theo dõi.”
Đi đến cuối hàng, tới đầu hàng bên kia là
một đống lớn bánh quy sôcôla.Một đứa trẻ đã viết
một dòng chú, “ Lấy tất cả những gì bạn muốn,
Chúa đang theo dõi những trái táo.”

——————–

GOD IS WATCHING – CHÚA ĐANG THEO DÕI

——————–

GOING OUT IN STYLE …
Unable to attend the funeral after his father died, a
son who lived far away called his brother and told
him, “Do something nice for Dad and send me the
bill.”
Later, he got a bill for $200.00, which he paid. The
next month, he got another bill for $200.00, which
he also paid, figuring it was some incidental
expense.
Bills for $200.00 kept arriving every month, and
finally the man called his brother again to find out
what was going on…..

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

GOD AND EVE IN THE GARDEN – CHÚA VÀ EVA TRÊN VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

GOD AND EVE IN THE GARDEN – CHÚA VÀ EVA TRÊN VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

GOD AND EVE IN THE GARDEN - CHÚA VÀ EVA TRÊN VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

GOD AND EVE IN THE GARDEN
One day in the Garden of Eden, Eve calls out to
God… “Lord, I have a problem!”
“What’s the problem, Eve?”
“Lord, I know you’ve created me and have
provided this beautiful garden and all of these
wonderful animals, and that hilarious comedic
snake, but I’m just not happy.”
“Why is that, Eve?” came the reply from
above.
“Lord, I am lonely. And I’m sick to death of
apples.”
“Well, Eve, in that case, I have a solution. I
shall create a man for you.”
“What’s a ‘man,’ Lord?”
“This man will be a flawed creature, with
many bad traits. He’ll lie,cheat, and be vainglorious;
all in all, he’ll give you a hard time. But, he’ll be
bigger, faster, and will like to hunt and kill things.
He will look silly aroused, but since you’ve been
complaining, I’ll create him in such in a way that he
will satisfy your physical needs. He’ll be witless and
will revel in childish things like fighting and kicking
a ball about. He won’t be too smart, so he’ll also
need your advise to think properly.”
“Sounds great,” says Eve, with an ironically
raised eyebrow.
“What’s the catch, Lord?”
“Yeah, well…. you can have him on one
condition.”
“What’s that, Lord?”
“As I said, he’ll be proud, arrogant, and selfadmiring
. . . So you’ll have to let him believe that I
made him first . . . So, just remember . . . it’s our
secret . . . Woman to woman.”

——————–

CHÚA VÀ EVA TRÊN VƯỜN ĐỊA ĐÀNG
Một ngày kia trên vườn địa đàng, Eva gọi Chúa …
“Chúa, con có vấn đề!”
“Vấn đề gì, Eva?”
“Lạy Chúa, con biết ngài đã tạo ra con và đã
tạo ra khu vườn đẹp đẽ và tất cả những con thú
tuyệt diệu, và con rắn vui nhộn kia, nhưng con thật
không vui.”
“Tại sao, Eva?” có tiếng nói từ trên cao.
“Thưa Chúa, con cô đơn. Con chán ngán những trái
táo.”
“À, Eva, vậy thì ta có một cách. Ta sẽ tạo một người
đàn ông cho con.”
“Lạy Chúa, một “người đàn ông” là gì?”
“Người đàn ông này sẽ là một tạo vật không hoàn
thiện, có nhiều tính xấu. Anh ta sẽ nói dối, lừa gạt và
hay khoe khoang; nói chung, anh ta sẽ không làm
con vui sướng. Nhưng anh ta sẽ vạm vỡ hơn, nhanh
hơn và sẽ thích đi săn và giết thú vật. Anh ta trông
có vẻ gợi sự ngớ ngẩn, nhưng vì con đã than thở, ta
sẽ tạo anh ta theo cách anh ta sẽ làm con hài lòng về
những đòi hỏi thể chất của con. Anh ta sẽ không
khôn ngoan và sẽ say sưa những thứ trẻ con như
đánh nhau và đá banh lung tung. Anh ta sẽ không
quá thông minh, vì thế anh ta cũng cần lời khuyên
của con để suy nghĩ đúng đắn.”
“Tuyệt quá,” Eva nói với một bên lông mày nhướn
lên mỉa mai.
“Còn việc đánh lừa anh ta thì sao, thưa ngài?”
“Ừ, à … con có thể làm việc đó với điều kiện.”
“Điều kiện gì, thưa ngài?”
“Như ta đã nói, anh ta sẽ kiêu hãnh, ngạo mạn và tự
hào … Vì thế con sẽ phải làm anh ta tin rằng ta tạo
ra anh ta trước … Vì thế, hãy nhớ … đó là bí mật
của chúng ta … Phụ nữ với nhau.”

——————–

GOD AND EVE IN THE GARDEN – CHÚA VÀ EVA TRÊN VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More