MOVING WITH JESUS – CHUYỂN NHÀ VỚI CHÚA GIÊXU

MOVING WITH JESUS – CHUYỂN NHÀ VỚI CHÚA GIÊXU

MOVING WITH JESUS - CHUYỂN NHÀ VỚI CHÚA GIÊXU

MOVING WITH JESUS
A family recently moved to New Jersey. The
first night as the mother was putting her son, 2 1/2,
to bed, she said, “Let’s say our prayers to Jesus.”
The little boy asked, “Did he move with us
too?”

——————–

CHUYỂN NHÀ VỚI CHÚA GIÊXU
Một gia đình gần đây chuyển tới New Jersey.
Đêm đầu tiên trong khi người mẹ đang đặt đứa con
trai hai tuổi rưỡi lên giư ờng, chị nói:”Hãy đọc
những bài kinh cầu Chúa.”
Đứa nhỏ hỏi:”Ông ta cũng chuyển nhà với chúng ta
à?”

——————–

MOVING WITH JESUS – CHUYỂN NHÀ VỚI CHÚA GIÊXU

——————–

TOILET BRUSH
My son Zachary, 4, came screaming out of
the bathroom to tell me he’d dropped his toothbrush
in the toilet. So I fished it out and threw it in the
garbage.
Zachary stood there thinking for a moment,
then ran to my bathroom and came out with my
toothbrush. He held it up and said with a charming
little smile, “We’d better throw this one out too then,
’cause it fell in the toilet a few days ago.”
BÀN CHẢI CẦU TIÊU
Con trai tôi Zachary, 4 tuổi, đã kêu thất
thanh từ nhà vệ sinh để cho tôi biết nó đã làm rớt
bàn chải đánh răng vào toa lét. Vì thế tôi lấy nó ra
và quăng vào giỏ rác….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm