THE BIBLE – KINH THÁNH

THE BIBLE – KINH THÁNH

THE BIBLE - KINH THÁNH

THE BIBLE
A father was approached by his small son,
who told him proudly.”I know what the word ‘Bible’
means!”
His father smiled and replied….. “What do
you mean, you ‘know what the word Bible means’?”
The son replied, “I mean I figured out what
the word stands for!”
“Okay,” said his father. “So, Son, what
does the word ‘Bible’ stand for?”
“That’s easy, Daddy…” said the boy, “It
stands for ‘Basic Information Before Leaving
Earth’.”

——————–

KINH THÁNH
Một chú bé đi đến gần ông bố, nói một cách
tự hào:”Con biết nghĩa của từ “Kinh Thánh”!”
Ong bố mỉm cười và trả lời … “Con muốn
nói gì, con biết nghĩa của từ Kinh Thánh (Bible) ?”
Chú bé trả lời:”Con muốn nói là con đã luận
ra từ đó viết tắt cho cái gì!”
“Được rồi,” ông bố nói. “Vậy thì con trai nói
đi từ “Bible” là viết tắt của cái gì?”
“Dễ thôi bố … “ đứa bé nói. Nó là từ viết tắt
của “Thông tin cơ bản trước khi rời khỏi Trái Đất
(‘Basic Information Before Leaving Earth’).”

——————–

THE BIBLE – KINH THÁNH

——————–

MOVING WITH JESUS
A family recently moved to New Jersey. The
first night as the mother was putting her son, 2 1/2,
to bed, she said, “Let’s say our prayers to Jesus.”
The little boy asked, “Did he move with us
too?”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm