SWEARING – CHỬI THỀ

SWEARING – CHỬI THỀ

SWEARING - CHỬI THỀ

SWEARING
A little boy was caught swearing by his teacher.
“Jeffrey,” she said, “you shouldn’t use that kind of
language. Where did you hear it?”
“My daddy said it.” he responded.
“Well, it doesn’t matter,” explained the
teacher, “you don’t know even what it means.”
“I do, so!” Jeffrey corrected. “It means the
car won’t start.”

——————–

CHỬI THỀ
Một chú bé bị cô giáo bắt gặp chửi thề. “Jeffrey,” cô
nói, “em không nên dùng loại ngôn từ đó. Em nghe
nó ở đâu?”
“Ba em nói vậy.” chú trả lời.
“À, không sao,” cô giáo nói, “em thậm chí không
biết nó có nghĩa gì.”
“Em biết mà!” Jeffrey sửa lại. “Nó có nghĩa là chiếc
xe không khởi động.”

——————–

SWEARING – CHỬI THỀ

——————–

THE BIBLE
A father was approached by his small son,
who told him proudly.”I know what the word ‘Bible’
means!”
His father smiled and replied….. “What do
you mean, you ‘know what the word Bible means’?”
The son replied, “I mean I figured out what
the word stands for!”
“Okay,” said his father. “So, Son, what
does the word ‘Bible’ stand for?”
“That’s easy, Daddy…” said the boy, “It
stands for ‘Basic Information Before Leaving
Earth’.”
KINH THÁNH….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm