THE INCREDIBLY FINE ARCHER – TAY CUNG ĐÁNG KINH NGẠC

THE INCREDIBLY FINE ARCHER – TAY CUNG ĐÁNG KINH NGẠC

THE INCREDIBLY FINE ARCHER - TAY CUNG ĐÁNG KINH NGẠC

THE INCREDIBLY FINE ARCHER

A duke is hunting in a forest with his men-at-arms
and servants when he comes upon a tree. Archery
targets are painted all over it, and smack in the
middle of each is an arrow.
“Who is this incredibly fine archer?” cries the
duke. “I must find him.”
After continuing through the forest for a few
miles, he comes across a small boy carrying a bow
and arrow. Eventually the boy admits that it was he
who
shot the arrows plumb in the center of all the targets.
“You didn’t just walk up to the targets and
hammer the arrows into the middle, did you?” asks
the duke worriedly.
“No my lord. I shot them from 100 paces. I
swear it by all that I hold holy.”
“That is truly astonishing,” says the duke. “I
hereby admit you into my service. But I must ask
one favor in return. You must tell me how you came
to be such an outstanding shot.”
“Well,” said the boy, “first I fire the arrow at
the tree, and then I paint the target around it.”

——————–

TAY CUNG ĐÁNG KINH NGẠC
Một công tước đang đi săn trong rừng với những
người lính vũ trang và bầy tôi thì ông ta đến bên một
cây rừng. Bia bắn cung được sơn lên khắp thân cây,
và cắm đúng vào giữa mỗi cái là một mũi tên.
“Ai là cung thủ đáng kinh ngạc này?” công tước kêu
lên. “Tôi phải tìm anh ta.”
Tiếp tục xuyên qua rừng một vài dặm, ông ta tình cờ
gặp một chú bé mang cung tên. Cuối cùng chú bé
thừa nhận chính chú bắn những mũi tên đúng ngay
vào giữa những cái đích.
“Cháu không leo lên những cái đích và đóng những
mũi tên vào giữa đích chứ, phải không?” vị công
tước hỏi một cách lo lắng.
“Không, thưa ngài. Cháu bắn từ xa 100 bước. Cháu
xin thề bằng tất cả những cái cháu cho là linh
thiêng.”
“Đáng kinh ngạc thật sự,” công tước nói. “Chính vì
vậy ta sẽ thu nhận cháu. Nhưng ta muốn một sự đáp
trả. Cháu phải cho ta biết làm thế nào chú trở thành
một cung thủ ngoại hạng như vậy.”
“À,” đứa bé nói, “ trước tiên cháu bắn tên vào cây,
sau đó cháu vẽ đích xung quanh nó.”

——————–

THE INCREDIBLY FINE ARCHER – TAY CUNG ĐÁNG KINH NGẠC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm