QUESTIONS OF THE DAY – NHỮNG CÂU HỎI TRONG NGÀY

QUESTIONS OF THE DAY – NHỮNG CÂU HỎI TRONG NGÀY

QUESTIONS OF THE DAY - NHỮNG CÂU HỎI TRONG NGÀY

QUESTIONS OF THE DAY
(As answered by elementary school students)
How Do You Decide Who To Marry?
You got to find somebody who likes the
same stuff. Like, if you like sports, she should like
it.
– Alan, age 10
No person really decides before they grow
up who they’re going to marry. God decides it all
way before, and you get to find out later who you’re
stuck with.
– Kirsten, age 10
What is the Right Age To Get Married?
Twenty-three is the best age because you
know the person FOREVER by then.
– Camille, age 10
No age is good to get married at. You got to
be a fool to get married.
– Freddie, age 6
What Do Your Think Your Mom and Dad
Have In Common?
Both don’t want any more kids.
– Lori, age 8
What Do Most People Do On A Date?
Dates are for having fun, and people should
use them to get to know each other. Even boys have
something to say if you listen long enough.
– Lynnette, age 8
On the first date, they just tell each other lies,
and that usually gets them interested
enough to go for a second date.
– Martin, age 10
What Would You Do On A First Date That
Was Turning Sour?
I’d run home and play dead. The next day I
would call all the newspapers and make sure they
wrote about me in all the dead columns.
– Craig, age 9
When Is It Okay To Kiss Someone?
When they’re rich.
– Pam, age 7
The law says you have to be eighteen, so I
wouldn’t want to mess with that.
– Curt, age 7
The rule goes like this: If you kiss someone,
then you should marry them & have kids with them.
It’s the right thing to do.
– Howard, age 8
Is It Better To Be Single or Married?
It’s better for girls to be single but not for
boys. Boys need someone to clean up after
them.
– Anita, age 9
How Would The World Be Different If People
Didn’t Get Married?
There sure would be a lot of kids to explain,
wouldn’t there?
– Kelvin, age 8
How Would You Make a Marriage Work?
Tell your wife that she looks pretty even if she
looks like a truck.
– Ricky, age 10

——————–

NHỮNG CÂU HỎI TRONG NGÀY
(Được những học sinh tiểu học trả lời.)
Bạn quyết định ai là người để cưới?
Bạn phải tìm ai đó thích những thứ như bạn.
Chẳng hạn, nếu bạn thích thể thao, cô ấy nên thích
thể thao
Alan, 10 tuổi
Không ai thực sự quyết định họ sẽ cưới ai
trước khi họ lớn lên. Chúa quyết định trước tất cả,
và bạn phải tìm ra ai là người bạn mắc duyên nợ sau
đó.
Kirsten, 10 tuổi
Tuổi nào là thích hợp để cưới?
Hai mươi ba là tuổi tốt nhất vì bạn biết người
đó mãi mãi lúc đó.
Camille, 10 tuổi.
Không có tuổi nào là thích hợp để cưới cả.
Bạn trở thành một thằng ngốc khi cưới.
Freddie, 6 tuổi.
Bạn nghĩ bố và mẹ có điểm gì chung?
Cả hai đều không muốn có thêm con.
Lori, 8 tuổi
Phần lớn người ta làm gì khi hẹn hò?
Hẹn hò là để làm vui, và người ta nên dùng
những cuộc hẹn để hiểu biết lẫn nhau. Ngay cả con
trai cũng có vài điều để nói nếu bạn nghe đủ lâu.
Lynnette, 8 tuổi
Trong lần hẹn đầu tiên, họ chỉ nói láo nhau,
và điều đó thường làm họ cảm thấy thú vị đủ để hẹn
lần hai.
Martin, 10 tuổi
Bạn làm gì khi hẹn hò lần đầu mà trở nên tồi
tệ đi?
Tôi sẽ chạy về nhà và giả chết. Ngày hôm
sau tôi sẽ gọi tất cả các tờ báo và làm sao để bảo
đảm là họ viết về tôi trên những cột cáo phó.
Craig, 9 tuổi
Khi nào thì hôn một người khác được?
Khi họ giàu có.
Pam, 7 tuổi
Luật nói rằng bạn phải được mười tám tuổi,
vì thế tôi sẽ không muốn rắc rối với điều đó.
Curt, 7 tuổi
Luật lệ thì như thế này: Nếu bạn hôn ai đó,
sau đó bạn nên cưới họ và có con với họ. Đó là một
việc làm đúng.
Howard, 8 tuổi
Độc thân và có gia đình cái nào tốt hơn?
Con gái độc thân thì tốt hơn nhưng con trai
thì không. Con trai cần có người để được giữ sạch
sẽ.
Anita, 9 tuổi
Làm thế nào để bạn để bạn giữ gìn một cuộc
hôn nhân?
Nói với vợ rằng cô ấy dễ thương ngay cả khi
cô ta trông như một chiếc xe tải.
Ricky, 10 tuổi

——————–

QUESTIONS OF THE DAY – NHỮNG CÂU HỎI TRONG NGÀY

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm