TOILET BRUSH – BÀN CHẢI CẦU TIÊU

TOILET BRUSH – BÀN CHẢI CẦU TIÊU

TOILET BRUSH - BÀN CHẢI CẦU TIÊU

TOILET BRUSH
My son Zachary, 4, came screaming out of
the bathroom to tell me he’d dropped his toothbrush
in the toilet. So I fished it out and threw it in the
garbage.
Zachary stood there thinking for a moment,
then ran to my bathroom and came out with my
toothbrush. He held it up and said with a charming
little smile, “We’d better throw this one out too then,
’cause it fell in the toilet a few days ago.”

——————–

BÀN CHẢI CẦU TIÊU
Con trai tôi Zachary, 4 tuổi, đã kêu thất
thanh từ nhà vệ sinh để cho tôi biết nó đã làm rớt
bàn chải đánh răng vào toa lét. Vì thế tôi lấy nó ra
và quăng vào giỏ rác.
Zachary đứng đó suy nghĩ một lúc, sau đó
chạy vào toa lét của tôi và đi ra với bàn chải đánh
răng của tôi. Nó giơ lên và hơi cười thú vị
nói:”Chúng ta cũng nên ném cái này đi nữa vì nó rơi
vào toa lét vài hôm trước.”

——————–

TOILET BRUSH – BÀN CHẢI CẦU TIÊU

——————–

LITTLE JOHNNY
Ten year old Johnny rushes home from school. He
invades the fridge and is scooping out some cherry
vanilla ice cream…when his mother enters the
kitchen She says, “Put that away Johnny. You can’t
have ice cream now. It’s too close to supper time. Go
outside and play.”
Johnny whimpers and says, “There’s no one
to play with.”
Trying to placate him, she says, “OK. I’ll play
with you. What do you want to play?”…..

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm