PRAY – CẦU CHÚA

PRAY – CẦU CHÚA

PRAY - CẦU CHÚA

PRAY
A guy is walking along when suddenly he got his
foot caught in the railroad tracks. He tried to get it
out but it was really stuck. He heard a noise and
turned around to see a train coming.
He panicked and started to pray, “God,
please get my foot out of these tracks and I’ll stop
drinking!”
Nothing happened, it was still stuck, and the
train was getting closer! He prayed again, “God,
please get my foot out and I’ll stop drinking AND
cussing!” Still
nothing and the train was just seconds away!
He tried it one more time, “God please, if you
get my foot out of the tracks, I’ll quit drinking,
cussing, smoking and fornicating.”
Suddenly his foot shot out of the tracks and
he was able to dive out of the way in the nick of
time.
He got up, dusted himself off, looked toward
heaven and said, “Thanks anyway God, I got it
myself.”

——————–

CẦU CHÚA
Một anh chàng đang đi thì đột nhiên kẹt một chân
vào đường ray xe lửa. Anh ta cố giật ra nhưng nó kẹt
thực sự. Anh ta nghe một tiếng động và nhìn quanh
thấy một chiếc xe lửa đang chạy đến.
Anh ta hoảng sợ và bắt đầu cầu nguyện: “Lạy Chúa,
xin hãy kéo chân con ra khỏi đường ray và con sẽ bỏ
rượu!”
Không có gì xảy ra và cái chân vẫn kẹt, và xe lửa
đang tiến tới gần hơn! Anh ta lại cầu nguyện:” Lạy
Chúa, xin hãy kéo chân con ra và con sẽ bỏ rượu VÀ
chửi tục!” Vẫn không có gì và chiếc tàu chỉ còn cách
vài giây!
Anh ta cố gắng một lần nữa:”Lạy Chúa, nếu ngài
kéo chân con khỏi đường ray, con sẽ bỏ rượu, chửi
tục và tà dâm.”
Bất ngờ chân anh ta vọt ra khỏi đường ray và anh ta
có thể nhào ra khỏi đường ray đúng lúc.
Anh ta đứng dậy, phủi bụi, nhìn lên trời và nói:”Dù
sao cũng tạ ơn Chúa, con đã tự kéo ra được rồi.”

——————–

PRAY – CẦU CHÚA

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

 

Xem thêm