EVILS OF TELEVISION – CÁI HẠI CỦA TIVI

EVILS OF TELEVISION – CÁI HẠI CỦA TIVI

EVILS OF TELEVISION - CÁI HẠI CỦA TIVI

EVILS OF TELEVISION
Pastor Brown was preaching an impassioned
sermon on the evils of television.
“It steals away precious time that could be
better spent on other things,” he said.
He advised the congregation to do what he and
his family had done.
“We put our TV away in the closet.”
“That’s right,” his wife mumbled, “and it gets
awfully crowded in there.”

——————–

CÁI HẠI CỦA TIVI
Mục sư Brown đang thuyết giáo một cách
say sưa về những cái hại của tivi.
“Nó lấy cắp đi thời gian quý báu mà có thể
nên dùng vào những việc khác,” ông nói.
Ông khuyên giáo dân làm việc mà ông và gia
đình đã làm.
“Chúng tôi đặt tivi ở xa trong phòng kho.”
“Đúng rồi,” bà vợ lầm bầm, “và người ta tụ
tập vô cùng đông ở đó.”

——————–

EVILS OF TELEVISION – CÁI HẠI CỦA TIVI

——————–

PRAY
A guy is walking along when suddenly he got his
foot caught in the railroad tracks. He tried to get it
out but it was really stuck. He heard a noise and
turned around to see a train coming.
He panicked and started to pray, “God,
please get my foot out of these tracks and I’ll stop
drinking!”
Nothing happened, it was still stuck, and the
train was getting closer! He prayed again, “God,
please get my foot out and I’ll stop drinking AND
cussing!” Still
nothing and the train was just seconds away!
He tried it one more time, “God please, if you
get my foot out of the tracks, I’ll quit drinking,
cussing, smoking and fornicating.”
Suddenly his foot shot out of the tracks and
he was able to dive out of the way in the nick of
time…..

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn