Ask God - Hỏi Chúa trời NEU.vn

Ask God – Hỏi Chúa trời

Ask God – Hỏi Chúa trời

Ask God - Hỏi Chúa trời

Ask God
Grandpa and granddaughter were sitting talking
when she asked,
“Did God made you, Grandpa?”
“Yes, God made me,” the grandfather answered.
A few minutes later, the little girl asked him,
“Did God make me too?”
“Yes, He did,” the older man answered.
For a few minutes, the little girl seemed to be
studying her grandpa, as well as her own reflection
in the mirror, while her grandfather wondered what
was running through her mind. At last she spoke up.
“You know, Grandpa.” She said, “God’s doing a lot
better job lately.”

——————–

Hỏi Chúa trời
Ông và cháu gái đang ngồi nói chuyện với nhau thì
cô bé hỏi:
“Có phải Chúa trời đã tạo ra ông không hả ông?”
“Ờ, Chúa trời đã tạo ra ông,” người ông trả lời.
Một vài phút sau cô bé hỏi tiếp:
“Chúa trời cũng tạo ra cháu nữa chứ?”
“Ờ, Người đã tạo ra cả cháu nữa,” người ông trả lời.
Sau một vài phút, khi cô bé đã nhìn kỹ ông rồi lại
ngắm kỹ mình trong gương, trong khi người ông
đang phân vân không biết cô bé đang nghĩ gì trong
đầu. Cuối cùng cô bé mới chịu nói:
“Ông biết không, càng về sau Chúa trời càng làm
việc tốt hơn.”

——————–

Ask God – Hỏi Chúa trời

——————–

Too short for me…
In the Spring fair, a 4 year old child who got lost
was crying. A security guard came to console him
and said:
“If you don’t want to get lost, you should have
gripped your mother’s dress”.
The boy cried sniffingly:
“But my mother’s skirt was too short for me to
grip.”
Quá ngắn để cháu…
Trong một hội chợ xuân, một đứa trẻ 4 tuổi bị lạc…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm
TRI THỨC
GIẢI TRÍ