Too short for me – Quá ngắn để cháu

Too short for me – Quá ngắn để cháu

Too short for me - Quá ngắn để cháu

Too short for me
In the Spring fair, a 4 year old child who got lost
was crying. A security guard came to console him
and said:
“If you don’t want to get lost, you should have
gripped your mother’s dress”.
The boy cried sniffingly:
“But my mother’s skirt was too short for me to
grip.”

——————–

Quá ngắn để cháu
Trong một hội chợ xuân, một đứa trẻ 4 tuổi bị lạc
đang khóc. Người bảo vệ lại gần an ủi nó và nói:
“Nếu cháu không muốn bị lạc thì phải nắm chặt lấy
váy mẹ.”
Cậu bé sụt sịt khóc:
“Nhưng mà váy mẹ cháu quá ngắn để cháu nắm.”

——————–

Too short for me – Quá ngắn để cháu

——————–

Whisper
A mother took her little boy to church. While in
church the little boy said.
“Mommy, I have to pee.”
The mother said to the little boy, “It’s not
appropriate to say the word “pee” in church. From
now on when you have to “pee” just tell me that you
have to whisper.”
The following Sunday, the little boy went to church
with his father and during the service said to his
father:
“Daddy, I have to whisper.”
The father looked at him and said,
“Okay, why don’t you whisper in my ear.”
Thì thầm
Một người mẹ dẫn đứa con trai nhỏ của mình tới nhà
thờ. Trong buổi lễ, cậu bé nói:
“Mẹ ơi, con muốn đi đái.”
“Từ “đái” không thích hợp để nói trong buổi lễ. Từ
giờ trở đi khi nào muốn “đi đái” thì con chỉ nói với
mẹ rằng con phải thì thầm, người mẹ nói với đứa trẻ.
Chủ nhật sau, bé trai đó lại đi nhà thờ với bố và
trong buổi lễ cậu bé nói với bố:
“Bố ơi con muốn thì thầm….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn