GOD AND EVE IN THE GARDEN – CHÚA VÀ EVA TRÊN VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

GOD AND EVE IN THE GARDEN – CHÚA VÀ EVA TRÊN VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

GOD AND EVE IN THE GARDEN - CHÚA VÀ EVA TRÊN VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

GOD AND EVE IN THE GARDEN
One day in the Garden of Eden, Eve calls out to
God… “Lord, I have a problem!”
“What’s the problem, Eve?”
“Lord, I know you’ve created me and have
provided this beautiful garden and all of these
wonderful animals, and that hilarious comedic
snake, but I’m just not happy.”
“Why is that, Eve?” came the reply from
above.
“Lord, I am lonely. And I’m sick to death of
apples.”
“Well, Eve, in that case, I have a solution. I
shall create a man for you.”
“What’s a ‘man,’ Lord?”
“This man will be a flawed creature, with
many bad traits. He’ll lie,cheat, and be vainglorious;
all in all, he’ll give you a hard time. But, he’ll be
bigger, faster, and will like to hunt and kill things.
He will look silly aroused, but since you’ve been
complaining, I’ll create him in such in a way that he
will satisfy your physical needs. He’ll be witless and
will revel in childish things like fighting and kicking
a ball about. He won’t be too smart, so he’ll also
need your advise to think properly.”
“Sounds great,” says Eve, with an ironically
raised eyebrow.
“What’s the catch, Lord?”
“Yeah, well…. you can have him on one
condition.”
“What’s that, Lord?”
“As I said, he’ll be proud, arrogant, and selfadmiring
. . . So you’ll have to let him believe that I
made him first . . . So, just remember . . . it’s our
secret . . . Woman to woman.”

——————–

CHÚA VÀ EVA TRÊN VƯỜN ĐỊA ĐÀNG
Một ngày kia trên vườn địa đàng, Eva gọi Chúa …
“Chúa, con có vấn đề!”
“Vấn đề gì, Eva?”
“Lạy Chúa, con biết ngài đã tạo ra con và đã
tạo ra khu vườn đẹp đẽ và tất cả những con thú
tuyệt diệu, và con rắn vui nhộn kia, nhưng con thật
không vui.”
“Tại sao, Eva?” có tiếng nói từ trên cao.
“Thưa Chúa, con cô đơn. Con chán ngán những trái
táo.”
“À, Eva, vậy thì ta có một cách. Ta sẽ tạo một người
đàn ông cho con.”
“Lạy Chúa, một “người đàn ông” là gì?”
“Người đàn ông này sẽ là một tạo vật không hoàn
thiện, có nhiều tính xấu. Anh ta sẽ nói dối, lừa gạt và
hay khoe khoang; nói chung, anh ta sẽ không làm
con vui sướng. Nhưng anh ta sẽ vạm vỡ hơn, nhanh
hơn và sẽ thích đi săn và giết thú vật. Anh ta trông
có vẻ gợi sự ngớ ngẩn, nhưng vì con đã than thở, ta
sẽ tạo anh ta theo cách anh ta sẽ làm con hài lòng về
những đòi hỏi thể chất của con. Anh ta sẽ không
khôn ngoan và sẽ say sưa những thứ trẻ con như
đánh nhau và đá banh lung tung. Anh ta sẽ không
quá thông minh, vì thế anh ta cũng cần lời khuyên
của con để suy nghĩ đúng đắn.”
“Tuyệt quá,” Eva nói với một bên lông mày nhướn
lên mỉa mai.
“Còn việc đánh lừa anh ta thì sao, thưa ngài?”
“Ừ, à … con có thể làm việc đó với điều kiện.”
“Điều kiện gì, thưa ngài?”
“Như ta đã nói, anh ta sẽ kiêu hãnh, ngạo mạn và tự
hào … Vì thế con sẽ phải làm anh ta tin rằng ta tạo
ra anh ta trước … Vì thế, hãy nhớ … đó là bí mật
của chúng ta … Phụ nữ với nhau.”

——————–

GOD AND EVE IN THE GARDEN – CHÚA VÀ EVA TRÊN VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn