THE WANTED AD RESPONDENT – LỜI ĐÁP CHO QUẢNG CÁO TÌM CHỒNG

THE WANTED AD RESPONDENT – LỜI ĐÁP CHO QUẢNG CÁO TÌM CHỒNG

THE WANTED AD RESPONDENT - LỜI ĐÁP CHO QUẢNG CÁO TÌM CHỒNG

THE WANTED AD RESPONDENT
RICH WIDOW LOOKING FOR MAN TO
SHARE LIFE AND FORTUNE WITH THE
FOLLOWING QUALIFICATIONS:
1. WON’T BEAT ME UP
2. WON’T RUN AWAY
3. HAS TO BE GREAT IN BED
For several months, her phone rang off the
hook, her doorbell was ringing constantly, she
received tons of mail…all to no avail. None of the
men seemed to meet her qualifications.
Then one day the doorbell rang yet again. She
opened the door to find a man, with no arms and no
legs, lying on the mat. Perplexed, she asked, “Who
are you and what do you want?”
“Hi,” said the man “Your search is over, for I
am the man of your dreams. I’ve got no arms, so I
can’t beat you up and I’ve got no legs, so I can’t run
away.”
The old woman asked, “What makes you
think you’re so great in bed?”
To which he replied, “I rang the doorbell,
didn’t I?”

——————–

LỜI ĐÁP CHO QUẢNG CÁO TÌM CHỒNG
QUẢ PHỤ GIÀU CÓ TÌM NGƯỜI ĐÀN
ÔNG ĐỂ CHIA SẺ CUỘC ĐỜI VÀ TÀI SẢN VỚI
NHỮNG PHẨM CHẤT SAU:
1. KHÔNG ĐÁNH TÔI
2. KHÔNG BỎ ĐI
3. PHẢI TUYỆT VỜI TRÊN GIỪ ỜNG
Trong vài tháng, điện thoại bà ta gọi liên tục,
chuông cửa reo liên tục, bà ta nhận hàng tấn thư …
tất cả đều không có lợi gì. Không có người đàn ông
nào có vẻ đáp ứng được những phẩm chất bà ta đưa
ra.
Sau đó một ngày kia chuông cửa hãy còn reo trở lại.
Bà ta mở cửa thấy một người đàn ông, không tay
không chân, nằm trên một tấm thảm. Cảm thấy khó
hiểu, bà ta hỏi:”Ông là ai và ông muốn gì?”
“Xin chào,” người đàn ông nói. “Cuộc tìm kiếm của
bà đã qua vì tôi là người đàn ông bà mơ ước.Tôi
không có tay, vì vậy tôi không thể đánh bà và tôi
không có chân nên tôi không thể bỏ đi.”
Người phụ nữ lớn tuổi hỏi:”Điều gì làm ông nghĩ
ông rất tuyệt vời trên giư ờng?”
Đối với câu hỏi đó ông ta trả lời:”Tôi đã bấm
chuông cửa, phải không?”

——————–

THE WANTED AD RESPONDENT – LỜI ĐÁP CHO QUẢNG CÁO TÌM CHỒNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm