TWO NUNS IN AN ALLEY – HAI MA-XƠ TRÊN ĐƯỜNG ĐI

TWO NUNS IN AN ALLEY – HAI MA-XƠ TRÊN ĐƯỜNG ĐI

TWO NUNS IN AN ALLEY - HAI MA-XƠ TRÊN ĐƯỜNG ĐI

TWO NUNS IN AN ALLEY
Two nuns went out of their convent to sell
cookies. One of them was known as Sister
Mathematical and the other one was known as Sister
Logical. It was getting dark and they were still far
away from the convent.
Sister Logical: Have you noticed that a man
has been following us for the past half-hour?
Sister Mathematical: Yes, I wonder what he
wants.
Sister Logical: It’s logical. He wants to rape
us.
Sister Mathematical: Oh, no! At this rate he
will reach us in 15 minutes at the most. What can we
do?
Sister Logical: The only logical thing to do,
of course, is to walk faster.
Sister Mathematical: It’s not working.
Sister Logical: Of course it’s not working.
The man did the only logical thing. He started to
walk faster too.
Sister Mathematical: So, what shall we do? At
this rate he will reach us in one minute.
Sister Logical: The only logical thing we can
do is split. You go that way and I’ll go this way. He
cannot follow us both.
So the man decided to follow Sister Logical.
Sister Mathematical arrived at the convent and was
worried about what had happened to Sister Logical.
Then Sister
Logical arrived, breathless and flushed.
Sister Mathematical: “Sister Logical! Thank
God you are here! Tell me what happened!”
Sister Logical: The only logical thing
happened. The man couldn’t follow us both, so he
followed me.
Sister Mathematical: Yes, yes! But what
happened then?
Sister Logical: I started to run as fast as I
could and he started to run as fast as he could.
Sister Mathematical: And?
Sister Logical: The only logical thing
happened. He reached me.
Sister Mathematical: Oh, dear! What did you
do?
Sister Logical: The only logical thing to do. I
lifted my dress up.
Sister Mathematical: Oh, Sister! What did the
man do?
Sister Logical: The only logical thing to do.
He pulled down his pants.
Sister Mathematical: Oh, no! What happened
then?
Sister Logical: Isn’t it logical, Sister? A nun
with her dress up can run much faster than a man
with his pants down……..

——————–

HAI MA-XƠ TRÊN ĐƯỜNG ĐI
Hai ma-xơ rời tu viện đi bán bánh. Một
người tên là Xơ Toán Học và người kia tên là Xơ
Logic. Trời đang tối dần và họ vẫn còn cách xa tu
viện.
Xơ Logic: Xơ có chú ý thấy một người đàn
ông đã đi theo sau chúng ta trong nửa giờ qua
không?
Xơ Toán học: Ờ, và tôi tự hỏi hắn muốn gì.
Xơ Logic: Theo logic, hắn muốn hiếp chúng
ta.
Xơ Toán học: Oi, không! Với đà này thì cao
lắm 15 phút nữa hắn sẽ bắt kịp chúng ta. Chúng ta
có thể làm gì ?
Xơ Logic: Dĩ nhiên, việc duy nhất theo logic
cần làm là đi nhanh hơn.
Xơ Toán học: Điều đó không hiệu quả.
Xơ Logic: Dĩ nhiên điều đó không hiệu quả.
Hắn cũng làm theo việc duy nhất theo logic. Hắn
cũng bắt đầu đi nhanh hơn.
Xơ Toán học: Thế thì chúng ta sẽ làm gì?
Với đà này hắn sẽ bắt kịp chúng ta trong một phút.
Xơ Logic: Việc duy nhất theo logic chúng ta
có thể làm là tách đôi ra. Xơ đi đường đó và tôi sẽ đi
đường này. Hắn không thể đi theo hai ta.
Do vậy gã đàn ông quyết định theo xơ Logic.
Xơ Toán học về đến tu viện và lo lắng về sự việc
xảy ra cho xơ Logic. Sau đó xơ Logic về, thở hổn
hển và đỏ mặt.
Xơ Toán học: Xơ Logic! Tạ ơn Chúa xơ đã
về đây. Hãy kể tôi nghe điều gì đã xảy ra!
Xơ Logic: Điều duy nhất theo logic đã xảy
ra. Hắn không thể theo hai ta, vì thế hắn theo tôi.
Xơ Toán học: Đúng, đúng! Nhưng sau đó
điều gì xảy ra?
Xơ Logic: Tôi bắt đầu chạy nhanh nhất mà
tôi có thể và hắn bắt đầu chạy nhanh nhất mà hắn có
thể.
Xơ Toán học: Sau đó?
Xơ Logic: Điều duy nhất theo logic đã xảy
ra. Hắn bắt kịp tôi.
Xơ Toán học: Ô trời ơi! Xơ đã làm gì?
Xơ Logic: Làm điều duy nhất theo logic. Tôi
kéo váy lên.
Xơ Toán học: Oi, xơ! Hắn làm gì?
Xơ Logic: Làm điều duy nhất theo logic.
Hắn tuột quần hắn xuống.
Xơ Toán học: Oi, không! Chuyện gì xảy ra
tiếp theo?
Xơ Logic: Điều đó không logic sao, xơ? Một
nữ tu sĩ với chiếc váy kéo lên có thể chạy nhanh hơn
một gã đàn ông với chiếc quần tuột xuống …

——————–

TWO NUNS IN AN ALLEY – HAI MA-XƠ TRÊN ĐƯỜNG ĐI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn