THE PREACHER’S LAST REQUEST – LỜI THỈNH CẦU CUỐI CÙNG CỦA NHÀ THUYẾT GIÁO

THE PREACHER’S LAST REQUEST – LỜI THỈNH CẦU CUỐI CÙNG CỦA NHÀ THUYẾT GIÁO

THE PREACHER’S LAST REQUEST - LỜI THỈNH CẦU CUỐI CÙNG CỦA NHÀ THUYẾT GIÁO

THE PREACHER’S LAST REQUEST
An old preacher was dying. He sent a
message for his banker and his lawyer, both church
members, to come to his home.
When they arrived, they were ushered up to
his bedroom. As they entered the room, the preacher
held out his hands and motioned for them to sit on
each side of the bed. The
preacher grasped their hands, sighed contentedly,
smiled, and stared at the ceiling. For a time, no one
said anything.
Both the banker and lawyer were touched and
flattered that the preacher would ask them to be with
him during his final moments. They were also
puzzled. The preacher had never given them any
indication that he particularly liked either of them.
They both
remembered his many long, uncomfortable sermons
about greed, covetousness, and avaricious behavior
that made them squirm in their seats.
Finally, the banker asked, “Preacher, why
did you ask us to come?”
The old preacher mustered up his strength
and then said weakly, “Jesus died between two
thieves, and that’s how I want to go.”

——————–
LỜI THỈNH CẦU CUỐI CÙNG CỦA NHÀ
THUYẾT GIÁO
Một nhà thuyết giáo già đang đi về cõi chết.
Ông gửi một thông báo cho chủ nhà băng và luật sư
của ông, cả hai đều là thành viên nhà thờ, đến nhà
ông.
Khi họ đến, họ được chỉ đi lên phòng ngủ
của ông. Khi họ vào phòng, nhà thuyết giáo đưa tay
ra và chỉ cho họ ngồi vào mỗi bên giường. Nhà
thuyết giáo cầm tay họ, thở ra mãn nguyện, mỉm
cười và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong một
lúc, không ai nói gì.
Cả hai chủ nhà băng và luật sư cảm thấy xúc
động và hãnh diện rằng nhà thuyết giáo sẽ muốn họ
ở với ông trong những phút lâm chung. Họ cũng bối
rối. Nhà thuyết giáo chưa bao giờ tỏ ra ông ta đặc
biệt thích ai trong hai người. Cả hai đều nhớ những
bài thuyết giáo dài , không dễ chịu về lòng tham,
dục vọng và cách hành xử hám lợi làm họ cảm thấy
lúng túng trên ghế ngồi.
Cuối cùng, ông chủ nhà băng hỏi:”Thưa cha,
tại sao cha mời chúng con tới?”
Nhà thuyết giáo tập trung sức lực và nói yếu
ới:”Chúa Giêxu chết giữa hai thằng trộm, và đó là
cách cha muốn ra đi.”

——————–

THE PREACHER’S LAST REQUEST – LỜI THỈNH CẦU CUỐI CÙNG CỦA NHÀ THUYẾT GIÁO

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn