TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH

BILL GATES ARRIVES AT THE PEARLY GATE – BILL GATES TỚI CỔNG NGỌC
 • BILL GATES ARRIVES AT THE PEARLY GATE – BILL GATES TỚI CỔNG NGỌC

  BILL GATES ARRIVES AT THE PEARLY GATE - BILL GATES TỚI CỔNG NGỌC

  BILL GATES ARRIVES AT THE PEARLY
  GATE
  “Well, Bill,” said God, “I’m really confused on this
  one. I’m not sure whether to send you to heaven or
  hell. After all, you enormously helped society by
  putting a computer in almost every home in the
  world, and yet you created that ghastly Windows.
  I’m going to do something I’ve never done before.
  I’m going to let you decide where you want to go!”
  Mr. Gates replied, “Well, thanks, God. What’s the
  difference between the two?”
  God said, “You can take a peek at both
  places briefly if it will help you decide. Shall we
  look at hell first?”
  Sure!” said Bill. “Let’s go!”
  Bill was amazed! He saw a clean, white
  sandy beach with clear waters. There were
  thousands of beautiful women running around,
  playing in the water, laughing and frolicking about.
  The sun was shining and the temperature was
  perfect! Bill said, “This is great! If this is hell, I can’t
  wait to see heaven.”
  To which God replied, “Let’s go!” and off
  they went.
  Bill saw puffy white clouds in a beautiful
  blue sky with angels drifting about playing harps
  and singing. It was nice, but surely not as enticing as
  hell. Mr. Gates thought for only a brief moment and
  then rendered his decision. “God, I do believe I
  would like to go to hell.”
  “As you desire,” said God.
  Two weeks later, God decided to check up
  on the late billionaire to see how things were going.
  He found Bill shackled to a wall, screaming amongst
  the hot flames in a dark cave. He was being burned
  and tortured by demons. “How ya doin’, Bill?” asked
  God.
  Bill responded with anguish and despair, “This is
  awful! This is not what I expected at all! What
  happened to the beach and the beautiful women
  lying in the water?”
  “Oh, THAT!” said God. “That was the screen
  saver!”

  ——————–

  BILL GATES TỚI CỔNG NGỌC
  “Này, Bill,” Chúa nói, “Ta thực sự lúng túng
  trong việc này. Ta không biết nên để con tới thiên
  đàng hay địa ngục. Sau hết, con đã giúp xã hội nhiều
  hết sức bằng cách đưa máy tính gần như tới mỗi nhà
  trên thế giới, và hơn nữa con còn tạo ra cái Windows
  ghê gớm đó. Ta sẽ làm cái gì đó ta chưa hề làm
  trước đây. Ta sẽ để con quyết định nơi nào con
  muốn đi!” Gates trả lời:”Ồ, tạ ơn Chúa. Đâu là sự
  khác nhau giữa hai cái?”
  Chúa nói:”Con có thể nhìn thoáng qua cả hai
  nơi nếu điều đó giúp con quyết định. Chúng ta coi
  địa ngục trước chứ?”
  “Dạ!” Bill nói. “Chúng ta đi!”
  Bill kinh ngạc! Ông thấy một bãi biển cát
  trắng, sạch với làn nước trong.Có hàng ngàn phụ nữ
  xinh đẹp đang chạy quanh, chơi trong nước, cười và
  đùa vui vẻ. Mặt trời đang chiếu sáng và nhiệt độ thì
  hoàn hảo! Bill nói:”Ở đây tuyệt vời! Nếu đây là địa
  ngục, con không thể đợi xem thiên đàng.”
  Nghe vậy Chúa trả lời:”Đi thôi!” và họ khởi
  đi.
  Bill thấy những đám mây trắng trên bầu trời
  đẹp màu xanh với những thiên thần bồng bềnh chơi
  đàn hạc và hát. Đẹp, nhưng không hấp dẫn bằng địa
  ngục. Gates chỉ nghĩ một lúc và sau đó trả lời quyết
  định. “Chúa, con thực sự tin rằng con muốn đi
  xuống địa ngục.”
  “Như con muốn,” Chúa nói.
  Hai tuần sau, Chúa quyết định kiểm tra nhà tỉ
  phú mới để xem sự việc ra sao. Ngài thấy Bill bị
  cùm vào tường, kêu la giữa lửa nóng trong một cái
  hang tối. Ông ta đang bị đốt và bị tra tấn bởi những
  con quỷ. “Con đang ra sao, Bill?” Chúa hỏi.Bill trả
  lời trong đau đớn và tuyệt vọng:”Tồi tệ thật! Đây
  không phải là điều con muốn gì cả! Cái gì xảy đến
  với bãi biển và những phụ nữ xinh đẹp nằm trong
  nước?”
  “Ô

  ——————–

  BILL GATES ARRIVES AT THE PEARLY GATE – BILL GATES TỚI CỔNG NGỌC

  Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn