BILL GATES ARRIVES AT THE PEARLY GATE – BILL GATES TỚI CỔNG NGỌC

BILL GATES ARRIVES AT THE PEARLY GATE – BILL GATES TỚI CỔNG NGỌC

BILL GATES ARRIVES AT THE PEARLY GATE - BILL GATES TỚI CỔNG NGỌC

BILL GATES ARRIVES AT THE PEARLY
GATE
“Well, Bill,” said God, “I’m really confused on this
one. I’m not sure whether to send you to heaven or
hell. After all, you enormously helped society by
putting a computer in almost every home in the
world, and yet you created that ghastly Windows.
I’m going to do something I’ve never done before.
I’m going to let you decide where you want to go!”
Mr. Gates replied, “Well, thanks, God. What’s the
difference between the two?”
God said, “You can take a peek at both
places briefly if it will help you decide. Shall we
look at hell first?”
Sure!” said Bill. “Let’s go!”
Bill was amazed! He saw a clean, white
sandy beach with clear waters. There were
thousands of beautiful women running around,
playing in the water, laughing and frolicking about.
The sun was shining and the temperature was
perfect! Bill said, “This is great! If this is hell, I can’t
wait to see heaven.”
To which God replied, “Let’s go!” and off
they went.
Bill saw puffy white clouds in a beautiful
blue sky with angels drifting about playing harps
and singing. It was nice, but surely not as enticing as
hell. Mr. Gates thought for only a brief moment and
then rendered his decision. “God, I do believe I
would like to go to hell.”
“As you desire,” said God.
Two weeks later, God decided to check up
on the late billionaire to see how things were going.
He found Bill shackled to a wall, screaming amongst
the hot flames in a dark cave. He was being burned
and tortured by demons. “How ya doin’, Bill?” asked
God.
Bill responded with anguish and despair, “This is
awful! This is not what I expected at all! What
happened to the beach and the beautiful women
lying in the water?”
“Oh, THAT!” said God. “That was the screen
saver!”

——————–

BILL GATES TỚI CỔNG NGỌC
“Này, Bill,” Chúa nói, “Ta thực sự lúng túng
trong việc này. Ta không biết nên để con tới thiên
đàng hay địa ngục. Sau hết, con đã giúp xã hội nhiều
hết sức bằng cách đưa máy tính gần như tới mỗi nhà
trên thế giới, và hơn nữa con còn tạo ra cái Windows
ghê gớm đó. Ta sẽ làm cái gì đó ta chưa hề làm
trước đây. Ta sẽ để con quyết định nơi nào con
muốn đi!” Gates trả lời:”Ồ, tạ ơn Chúa. Đâu là sự
khác nhau giữa hai cái?”
Chúa nói:”Con có thể nhìn thoáng qua cả hai
nơi nếu điều đó giúp con quyết định. Chúng ta coi
địa ngục trước chứ?”
“Dạ!” Bill nói. “Chúng ta đi!”
Bill kinh ngạc! Ông thấy một bãi biển cát
trắng, sạch với làn nước trong.Có hàng ngàn phụ nữ
xinh đẹp đang chạy quanh, chơi trong nước, cười và
đùa vui vẻ. Mặt trời đang chiếu sáng và nhiệt độ thì
hoàn hảo! Bill nói:”Ở đây tuyệt vời! Nếu đây là địa
ngục, con không thể đợi xem thiên đàng.”
Nghe vậy Chúa trả lời:”Đi thôi!” và họ khởi
đi.
Bill thấy những đám mây trắng trên bầu trời
đẹp màu xanh với những thiên thần bồng bềnh chơi
đàn hạc và hát. Đẹp, nhưng không hấp dẫn bằng địa
ngục. Gates chỉ nghĩ một lúc và sau đó trả lời quyết
định. “Chúa, con thực sự tin rằng con muốn đi
xuống địa ngục.”
“Như con muốn,” Chúa nói.
Hai tuần sau, Chúa quyết định kiểm tra nhà tỉ
phú mới để xem sự việc ra sao. Ngài thấy Bill bị
cùm vào tường, kêu la giữa lửa nóng trong một cái
hang tối. Ông ta đang bị đốt và bị tra tấn bởi những
con quỷ. “Con đang ra sao, Bill?” Chúa hỏi.Bill trả
lời trong đau đớn và tuyệt vọng:”Tồi tệ thật! Đây
không phải là điều con muốn gì cả! Cái gì xảy đến
với bãi biển và những phụ nữ xinh đẹp nằm trong
nước?”
“Ô

——————–

BILL GATES ARRIVES AT THE PEARLY GATE – BILL GATES TỚI CỔNG NGỌC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm