Stone and Stone – Breaker – Đá và người đập vỡ đá

Stone and Stone – Breaker – Đá và người đập vỡ đá
Stone and Stone - Breaker - Đá và người đập vỡ đá
Stone and Stone – Breaker
A very strict officer was talking to some new
soldiers whom he had to train. He had never seen
them before, so he began:
“My name is Stone, and I’m even harder than stone,
so do what I tell you or there’ll be trouble. Don’t try
any tricks with me, and then we’ll get on well
together.”
Then he went to each soldier one after the other and
asked him his name. “Speak loudly so that everyone
can hear you clearly,” he said, and don’t forget to
call me “sir”.
Each soldier told him his name, until he came to the
last one. This man remained last one. This man
remained silent, and so Captain Stone shouted at
him, “When I ask you a question, answer it! I’ll ask
you again: What’s your name, soldier?”
The soldier was very unhappy, but at last he replied.
“My name’s Stone-breaker, sir”, he said nervously.
——————–
Đá và người đập vỡ đá
Một sĩ quan nghiêm khắc nói chuyện với một số lính
mới mà ông ta phải huấn luyện. Ông chưa gặp họ
bao giờ. Ông nói:
“Tên tôi là Stone (nghĩa là đá) và tôi cứng rắn hơn
đá. Cho nên phải làm đúng như tôi đã ra lệnh, nếu
các anh không muốn gặp rắc rối. Đừng tìm cách
đánh lừa tôi. Như thế chúng ta sẽ thoải mái với nhau
hơn.”
Rồi ông ta đến chỗ từng người lính hỏi tên.
“Nói to lên cho mọi người cũng nghe rõ. Và đừng có
quên “thưa ngài đấy nhé.”
Từng người lính nói tên của mình, và rồi đến người
cuối cùng. Người lính này đứng im. Đại úy Stone
hét lên:
“Khi tôi hỏi, anh phải trả lời. Tôi hỏi lại: tên anh là
gì, anh lính kia?”
Người lính tỏ vẻ không vui nhưng cuối cùng anh ta
cũng lung túng trả lời:
“Tên tôi là Stonebreaker (nghĩa là: người đập vỡ đá),
thưa ngài
——————–
Stone and Stone – Breaker – Đá và người đập vỡ đá

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm