THE SECRET – ĐIỀU BÍ MẬT

THE SECRET – ĐIỀU BÍ MẬT

THE SECRET - ĐIỀU BÍ MẬT

THE SECRET
Jill complained to Nina, “Rosey told me that you
told her the secret I told you not to tell her.”
“Well,” replied Nina in a hurt tone, “I told
her not to tell you I told her.”
“Oh dear!” sighed Jill. “Well, don’t tell her I
told you that she told me.”

————————–
ĐIỀU BÍ MẬT
Jill than phiền với Nina:”Rosey nói với anh
rằng em nói với cô ta điều bí mật anh đã nói với em
đừng nói với cô ta.”
“À,” Nina trả lời với giọng tự ái:” Em đã nói
với cô ta đừng nói với anh em đã nói với cô ta.”
“Ôi trời!” Jill thở dài. “Thôi, đừng nói với cô
ta anh đã nói với em rằng cô ta nói với anh.”

————————–

THE SECRET – ĐIỀU BÍ MẬT

————————–

FRIEND FOR DINNER
“Honey,” said this husband to his wife, “I invited a
friend home for supper.”
“What? Are you crazy? The house is a mess,
I haven’t been shopping, all the dishes are dirty, and
I don’t feel like cooking a fancy meal!”
“I know all that.”
“Then why did you invite a friend for
supper?”
“Because the poor fool’s thinking about
getting married.”

————————–
BẠN ĂN TỐI
“Em yêu,” chồng nói với vợ, “Anh đã mời
một người bạn đến nhà ta ăn tối.”
“Cái gì?Anh có điên không? Nhà cửa thì lộn
xộn, em thì chưa đi chợ, chén đĩa thì dơ, và em
không muốn nấu một bữa ăn kỳ khôi !”
“Anh biết hết rồi.” …..

Đọc thêm tại https://neu.vn

Xem thêm