THE STATUE – BỨC TƯỢNG

THE STATUE – BỨC TƯỢNG

THE STATUE - BỨC TƯỢNG

THE STATUE
A woman was in bed with her lover when
she heard her husband opening the front door.
“Hurry!” she said. “Stand in the corner.” She
quickly rubbed baby oil all over him and then she
dusted him with talcum powder. “Don’t move until I
tell you to,” she whispered. “Just pretend you’re a
statue.”
“What’s this honey?” the husband inquired as
he entered the room.
“Oh, its just a statue,” she replied
nonchalantly. “The Smiths bought one for their
bedroom. I liked it so much, I got one for us too.”
No more was said about the statue, not even
later that night when they went to sleep. Around two
in the morning the husband got out of bed, went to
the kitchen and returned a while later with a
sandwich and a glass of milk. “Here,” he said to the
‘statue’, “eat something. I stood like an idiot at the
Smith’s for three days and nobody offered me so
much as a glass of water.

————————–
BỨC TƯỢNG
Một phụ nữ đang nằm trên giường với người
tình thì cô ta nghe ngừơi chồng mở cửa trước.
“Nhanh lên!” cô ta nói. “Đứng trong góc
nhà.” Cô ta nhanh chóng xoa dầu trẻ em lên khắp
người anh ta và sau đó rắc bột talc lên người anh ta.
“Đừng cử động cho đến khi nào em bảo anh,” cô ta
thì thầm. “Hãy tưởng tượng anh là một bức tượng.”
“Đây là cái gì vậy em yên?” người chồng hỏi
khi bước vào phòng.
“Ồ, đó chỉ là một bức tượng,” cô ta trả lời
một cách thờ ơ. “Gia đình Smiths mua một cái đặt
trong phòng ngủ của họ. Em rất thích, em cũng mua
một cái cho nhà ta.”
Không ai nói gì về bức tượng nữa, thậm chí
cả khuya hôm đó lúc họ đi ngủ. Vào khoảng hai giờ
sáng, người chồng thức dậy, đi vào nhà bếp và quay
lại một lúc sau với một cái bánh sandwich và một ly
sữa. “Đây,” anh ta nói với “bức tượng” , “ăn cái gì
đi chứ. Tôi đứng như một thằng ngốc ở nhà Smith
trong 3 ngày và không ai đưa cho tôi ngay đến cả
một ly nước.

————————–

THE STATUE – BỨC TƯỢNG

Đọc thêm tại https://neu.vn

Xem thêm