WISDOM TEETH – RĂNG KHÔN

WISDOM TEETH – RĂNG KHÔN

WISDOM TEETH - RĂNG KHÔN

 

WISDOM TEETH
One day a man walks into a dentist’s office and asks
how much it will cost to extract wisdom teeth.
“Eighty dollars,” the dentist says.
“That’s a ridiculous amount,” the man says.
“Isn’t there a cheaper way?”
“Well,” the dentist says, “if you don’t use an
anaesthetic, I can knock it down to $60.”
“That’s still too expensive,” the man says.
“Okay,” says the dentist. “If I save on
anesthesia and simply rip the teeth out with a pair of
pliers, I could get away with charging $20.”
“Nope,” moans the man, “it’s still too much.”
“Hmm,” says the dentist, scratching his head.
“If I let one of my students do it for the experience, I
suppose I could charge you just $10.”
“Marvelous,” says the man, “book my wife
for next Tuesday !”

————————–
RĂNG KHÔN
Một ngày kia, một người đàn ông bước vào một
phòng nha sĩ và hỏi giá nhổ răng khôn là bao nhiêu.
“Tám mươi đô la,” nha sĩ nói.
“Đó là một con số lạ lùng,” người đàn ông nói. “Có
cách nào rẻ hơn không?”
“Ồ,” nha sĩ nói, “nếu ông không dùng thuốc tê, tôi
có thể hạ giá xuống còn 60 đô la.”
“Như vậy vẫn còn quá đắt,” người đàn ông nói.
“Được rồi,” nha sĩ nói. “Nếu tôi tiết kiệm thuốc tê và
chỉ lôi toạt răng ra với một cái kềm thì tôi có
thể tính giá 20 đô la.”
“Không,” người đàn ông rên rỉ, “như vậy vẫn còn
quá nhiều.”
“Hừm,” nha sĩ gãi đầu nói. Nếu tôi để một trong
những sinh viên của tôi làm để thêm kinh nghiệm thì
tôi cho là tôi có thể tính giá chỉ 10 đô la.”
“Tuyệt,” người đàn ông nói, “đặt trước cho vợ tôi
vào thứ Ba tới !”

————————–

WISDOM TEETH – RĂNG KHÔN

Đọc thêm tại https://neu.vn

Xem thêm