BUSSINESS AND FISHING – LÀM ĂN VÀ CÂU CÁ

BUSSINESS AND FISHING – LÀM ĂN VÀ CÂU CÁ
BUSSINESS AND FISHING - LÀM ĂN VÀ CÂU CÁ
BUSSINESS AND FISHING
One day a fisherman was lying on a beautiful beach,
with his fishing pole propped up in the sand. He was
enjoying the warmth of the afternoon sun and the
prospect of catching a fish.
About that time, a businessman came
walking down the beach, trying to relieve some of
the stress of his workday. He noticed the fisherman
sitting on the beach and decided to find out why this
fisherman was fishing instead of working harder to
make a living for himself and his family.
“You aren’t going to catch many fish that
way,” said the businessman to the fisherman, “you
should be working rather than lying on the beach!”
The fisherman looked up at the businessman,
smiled and replied, “And what will my reward be?”
“Well, you can get bigger nets and catch more
fish!” was the businessman’s answer.
“And then what will my reward be?” asked the
fisherman, still smiling.
The businessman replied, “You will make
money and you’ll be able to buy a boat, which will
then result in larger catches of fish!” “And then what
will my reward be?” asked the fisherman again.
The businessman was beginning to get a little
irritated with the fisherman’s questions. “You can
buy a bigger boat, and hire some people to work for
you!” he said.
“And then what will my reward be?” repeated
the fisherman.
The businessman was getting angry. “Don’t
you understand? You can build up a fleet of fishing
boats, sail all over the world, and let all your
employees catch fish for you!”
Once again the fisherman asked, “And then
what will my reward be?”
The businessman was red with rage and
shouted at the fisherman, “Don’t you understand that
you can become so rich that you will never have to
work for your living again! You can spend all the
rest of your days sitting on this beach, looking at the
sunset. You won’t have a care in the world!”
The fisherman, still smiling, looked up and
said, “And what do you think I’m doing right now?”
——————–
LÀM ĂN VÀ CÂU CÁ
Một ngày kia, một người câu cá đang nằm
trên một bãi biển đẹp với một cần câu cắm trên cát.
Ông ta đang hưởng cái ấm áp của mặt trời chiều và
sự chờ đợi bắt một con cá.
Vào lúc đó, một thương gia đi xuống bãi
biển, cố gắng làm dịu đi phần nào cơn stress của
ngày làm việc. Ông ta chú ý thấy người đàn ông câu
cá ngồi trên bãi biển và quyết định tìm ra tại sao
người câu cá này đi câu cá thay vì làm việc chăm chỉ
hơn để kiếm sống cho bản thân ông ta và gia đình.
“Ông sẽ không bắt được con cá nào theo kiểu
đó,” thương gia nói với người câu cá, “ông nên làm
việc hơn là nằm trên bãi biển!”
Người câu cá nhìn lên thương gia, mỉm cười
đáp:”Và phần thưởng của tôi là gì?”
“À, ông sẽ có được những tấm lưới lớn hơn
và bắt nhiều cá hơn!” là câu trả lời của thương gia.
“Và sau đó phần thưởng của tôi là gì?” người
câu cá hỏi trong khi vẫn mỉm cười.
Thương gia đáp:”Ông sẽ làm ra tiền và ông
sẽ có thể mua được một chiếc tàu, sau đó kết quả là
bắt nhiều cá hơn nữa!” “Và sau đó phần thưởng của
tôi là gì?” người câu cá lại hỏi.
Thương gia bắt đầu hơi bực mình với những
câu hỏi của người câu cá. “Ông có thể mua chiếc tàu
lớn hơn, và thuê một số người làm việc cho ông!”
ông ta nói.
“Và sau đó phần thưởng của tôi là gì?” người
câu cá lặp lại.
Thương gia trở nên giận dữ.”Ông không hiểu
sao? Ông có thể xây dựng một đoàn tàu, chạy khắp
thế giới, và để tất cả những người làm công của ông
bắt cá cho ông!”
Một lần nữa người câu cá hỏi:”Và sau đó
phần thưởng của tôi là gì?”
Thương gia đỏ mặt giận dữ và thét vào mặt
người câu cá:” Ông không hiểu rằng ông sẽ trở nên
rất giàu có đến nỗi ông sẽ không bao giờ phải làm
việc kiếm sống nữa! Ông có thể dùng những ngày
còn lại ngồi trên bãi biển này, ngắm hoàng hôn. Ông
sẽ không lo lắng gì trong thế giới này!”
Vẫn mỉm cười, người đàn ông câu cá nhìn
lên và nói:”Và ông nghĩ gì về việc tôi đang làm lúc
này?”
——————–
BUSSINESS AND FISHING – LÀM ĂN VÀ CÂU CÁ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn