Great Mystery – Bí mật khủng khiếp

Great Mystery – Bí mật khủng khiếp
Great Mystery - Bí mật khủng khiếp
Great Mystery
Newsboy : “Great mystery! Fifty victims! Paper,
mister ?”
Passerby : “Here boy, I’ll take one” (After reading a
moment) “Say, boy, there’s nothing of the kind in
this paper. Where is it ?”
Newsboy : “T
hat’s the mystery, sir. You’re the fifty
first victim”.
——————–
Bí mật khủng khiếp
Chú bé bán báo : – Bí mật khủng khiếp đây! Năm
mươi nạn nhân! Mua báo không, thưa ông?
Khách qua đường : – Lại đây, tao lấy một tờ. (Ðọc
qua một hồi) – Này, thằng nhóc kia, trong báo có
thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chớ?
Chú bé bán báo : – Ðó chính là điều bí mật, thưa
ông. Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy
——————–
Great Mystery – Bí mật khủng khiếp
——————–
Charlies Wife
In a mental institution a nurse walks into a room and
sees a patient acting like he’s driving a car. The
nurse asks him, “Charlie, what are you doing?”
Charlie replied, “Driving to Chicago!” The nurse
wishes him a good trip and leaves the room.
The next day the nurse enters Charlies room just as
he stops driving his imaginary car and asks, “Well
Charlie, how are you doing?” Charlies says, “I just
got into Chicago.”
“Great,” replied the nurse. The nurse leaves Charlie’s
room and goes across the hall into Bob’s room, and
finds Bob sitting on his bed furiously masturbating.
Shocked, she asks, “Bob, what are you doing?” Bob
says, “I’m screwing Charlie’s wife while he’s in
Chicago!”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm