PROSPECTIVE STUDENT OF AGRICULTURE - SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG NGHIỆP NEU.vn

PROSPECTIVE STUDENT OF AGRICULTURE – SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG NGHIỆP

PROSPECTIVE STUDENT OF AGRICULTURE – SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG NGHIỆP
PROSPECTIVE STUDENT OF AGRICULTURE - SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG NGHIỆP
PROSPECTIVE STUDENT OF
AGRICULTURE
The school of agriculture’s dean of admissions was
interviewing a prospective student, “Why have you
chosen this career?” he asked.
“I dream of making a million dollars in
farming, like my father,” the student replied.
“Your father made a million dollars in
farming?” echoed the dean much impressed.
“No,” replied the applicant. “But he always
dreamed of it.”
——————–
SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG
NGHIỆP
Trưởng phòng thu nhận sinh viên của trường đang
phỏng vấn một sinh viên tương lai:”Tại sao em chọn
nghề này?” ông ta hỏi.
“Em mơ ước làm ra một triệu đô la trong việc trồng
trọt như ba em,” chàng sinh viên trả lời.
“Ba em đã làm ra một triệu đô la trong việc trồng
trọt?” trưởng khoa lặp lại với nhiều ấn tượng.
“Không,” người nộp đơn trả lời. “Nhưng ông luôn
mơ ước về điều đó.”
——————–
PROSPECTIVE STUDENT OF AGRICULTURE – SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG NGHIỆP
——————–
GOODBYE MOTHER
A young man was walking through a supermarket to
pick up a few things when he noticed an old lady
following him around. Thinking nothing of it, he
ignored her and
continued on. Finally he went to the checkout line,
but she got in front of him.
“Pardon me,” she said, “I’m sorry if my
staring at you has made you feel uncomfortable. It’s
just that you look just like my son, who just died
recently.”
“I’m very sorry,” replied the young man, “is
there anything I can do for you?”
“Yes,” she said, “As I’m leaving, can you say
‘Good bye, Mother’? It would make me feel so much
better.”
“Sure,” answered the young man.
As the old woman was leaving, he called out,
“Goodbye, Mother!”
As he stepped up to the checkout counter, he
saw that his total was $127.50.
“How can that be?” He asked, “I only
purchased a few things!”
“Your mother said that you would pay for
her,” said the clerk.
TẠM BIỆT MÁ
Một thanh niên đang đi qua một siêu thị để
mua một vài món hàng thì anh ta chú ý thấy một bà
lão đi vẩn vơ theo anh ta. Nghĩ rằng chẳng có gì, anh
ta lờ bà già và tiếp tục đi. Cuối cùng anh ta đi tới
hàng người tính tiền, nhưng bà ta đi vào trước anh.
“Xin lỗi,” bà ta nói, “ Tôi xin lỗi nếu tôi nhìn
chằm chằm vào anh làm anh khó chịu. Đó chỉ vì anh
có vẻ giống con trai tôi, người mới chết gần đây.”..

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm
TRI THỨC
GIẢI TRÍ