GOODBYE MOTHER – TẠM BIỆT MÁ

GOODBYE MOTHER – TẠM BIỆT MÁ
GOODBYE MOTHER - TẠM BIỆT MÁ
GOODBYE MOTHER
A young man was walking through a supermarket to
pick up a few things when he noticed an old lady
following him around. Thinking nothing of it, he
ignored her and
continued on. Finally he went to the checkout line,
but she got in front of him.
“Pardon me,” she said, “I’m sorry if my
staring at you has made you feel uncomfortable. It’s
just that you look just like my son, who just died
recently.”
“I’m very sorry,” replied the young man, “is
there anything I can do for you?”
“Yes,” she said, “As I’m leaving, can you say
‘Good bye, Mother’? It would make me feel so much
better.”
“Sure,” answered the young man.
As the old woman was leaving, he called out,
“Goodbye, Mother!”
As he stepped up to the checkout counter, he
saw that his total was $127.50.
“How can that be?” He asked, “I only
purchased a few things!”
“Your mother said that you would pay for
her,” said the clerk.
——————–
TẠM BIỆT MÁ
Một thanh niên đang đi qua một siêu thị để
mua một vài món hàng thì anh ta chú ý thấy một bà
lão đi vẩn vơ theo anh ta. Nghĩ rằng chẳng có gì, anh
ta lờ bà già và tiếp tục đi. Cuối cùng anh ta đi tới
hàng người tính tiền, nhưng bà ta đi vào trước anh.
“Xin lỗi,” bà ta nói, “ Tôi xin lỗi nếu tôi nhìn
chằm chằm vào anh làm anh khó chịu. Đó chỉ vì anh
có vẻ giống con trai tôi, người mới chết gần đây.”
“Cháu rất lấy làm tiếc,” anh thanh niên đáp,
“cháu có thể làm gì giúp bác không?”
“Có,” bà già đáp, “khi tôi rời đi, cháu có thể
nói “tạm biệt má” ? Như thế sẽ làm bác cảm thấy tốt
hơn rất nhiều.”
“Được,” anh thanh niên đáp.
Khi bà lão rời đi, anh ta gọi to: “Tạm biệt
má!”
Khi anh ta bước đến quầy tính tiền, anh ta
thấy tổng số tiền là 127,50 đô la.
“Sao lại vậy được?” Anh ta hỏi, “tôi chỉ mua
một vài món!”
“Má anh nói rằng anh sẽ trả cho bà,” người
thu tiền nói.
——————–
GOODBYE MOTHER – TẠM BIỆT MÁ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm