I don’t know too – Em cũng không biêt

I don’t know too – Em cũng không biêt
I don't know too - Em cũng không biêt
I don’t know too
Bob and Joe sat next to each other taking a test.
When they finished, the teacher called them up to
the front of the room and said,
“Boys, I will have to give both of you a zero on this
test”
“W-why?” they wanted to know, though Joe was
shifting uncomfortably.
She said, “Your answers were too nearly alike. One
of you cheated and the other one let him do it.”
“What makes you think we cheated?” Bob asked.
“That could have been a coincidence.”
The teacher said, “I might have believed that if it
wasn’t for the fact that when you became to question
number 10, Bob wrote in ‘ I don’t know’ for the
answer, and you, Joe, put ‘me neither!’”
——————–
Em cũng không biêt
Bob và Joe đã ngồi cạnh nhau khi làm bài kiểm tra.
Khi họ làm bài xong, giáo viên gọi họ lên trước lớp
và nói:
-“Này hai trò, tôi sẽ cho cả hai trò điểm không vào
bài kiểm tra này.”
-“Tại sao cơ?”, hai cậu bé thắc mắc, mặc dầu Joe có
vẻ trông không được tự nhiên.
-“ Bài làm của các em gần như giống nhau hoàn
toàn. Một trong các em đã gian trá và em kia để
chuyện đó xảy ra,” cô giáo trả lời.
– “ Điều gì khiến cô nghĩ là chúng em gian trá?”,
Bob hỏi. “ Đó có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu
nhiên.”
-“Cô có thể đã tin là như vậy nếu không có thực tế là
khi các em làm đến câu hỏi số 10, Bob viết ‘Em
không biết’ để trả lời câu hỏi, còn em, Joe viết ‘Em
cũng không biết’” cô giáo trả lời.
——————–
I don’t know too – Em cũng không biêt
Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm