I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME - TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST
NAME
The manager of a large office noticed one of his
department heads had hired a new man, so the boss
called him into his office for a little orientation
speech.
“What is your name?” he asked.
“John,” the new guy replied.
The manager scowled, “Look, I don’t know
what kind of place you worked at before, but I don’t
call anyone by their first name. It breeds familiarity
and that leads to a breakdown in authority. I refer to
my employees by their last names only – Smith,
Jones, Baker – that’s all. I am to be referred to only
as Mr. Robertson. Now that we got that straight,
what is your last name?”
The new guy sighed and said, “Darling. John
Darling.”
“Okay, John, the next thing I want to tell you
is…”

——————–

TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO
BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ
Giám đốc của một cơ quan lớn chú ý một trong
những trưởng phòng của ông ta đã thuê một người
mới, vì thế ông giám đốc gọi anh ta vào cơ quan để
nói chuyện giới thiệu trong giây lát.
“Tên anh là gì?” ông ta hỏi.
“John,” nhân viên mới trả lời.
Ông giám đốc quắc mắt:” Hãy xem, tôi không biết
trước đây anh làm việc cho kiểu cơ quan nào, nhưng
tôi không gọi bất cứ ai bằng tên riêng của họ.Nó gây
ra sự suồng sã và điều đó dẫn tới việc mất quyền
lực.Tôi nhắc đến người làm của tôi bằng họ của họ
thôi – Smith, Jones, Baker – thế thôi.Tôi phải được
gọi là ông Robertson thôi.Vì chúng ta đã hiểu điều
đó rõ ràng, họ của anh là gì?”
Nhân viên mới thở dài và nói:”Darling1. John
Darling.”
“Được rồi, John, điều tiếp theo tôi muốn nói với anh
là …”

——————–

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

YOUR HORSE CALLED LAST NIGHT – CON NGỰA ÔNG GỌI TỐI QUA

YOUR HORSE CALLED LAST NIGHT – CON NGỰA ÔNG GỌI TỐI QUA

YOUR HORSE CALLED LAST NIGHT - CON NGỰA ÔNG GỌI TỐI QUA

YOUR HORSE CALLED LAST NIGHT
A woman came up behind her husband while he was
enjoying his morning coffee and slapped him on the
back of the head. “I found a piece of paper in your
trouser pocket with the name Marylou written on it,”
she said, furious. “You’d better have an
explanation.”
“Calm down, dear,” the man replied.
“Remember last week when I was at the races? That
was the name of the horse I backed.”
The next morning, his wife whacked him
again. “What was that for?” he groaned.
“Your horse called last night,” she said.

————————–

CON NGỰA ÔNG GỌI TỐI QUA
Một bà vợ đi đến phía sau chồng và vỗ vào sau đầu
ông ta trong khi ông ta đang uống cà phê sáng.”Tôi
tìm thấy một mảnh giấy trong quần ông có cái tên
Mary,” bà ta nói một cách giận dữ.”Ông nên giải
thích.”
“Bình tĩnh nào, em yêu,” ông ta giải thích.”
Em có nhớ tuần qua anh xem đua ngựa không? Đó
là tên con ngực anh đánh cuộc.”
Sáng hôm sau, bà vợ lại phát mạnh ông ta
một cái.”Tại sao em làm thế?” ông ta rên rỉ.
”Con ngựa của ông gọi tôí qua,” bà ta nói.

————————–

YOUR HORSE CALLED LAST NIGHT – CON NGỰA ÔNG GỌI TỐI QUA

Đọc thêm tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons