YOUR HORSE CALLED LAST NIGHT – CON NGỰA ÔNG GỌI TỐI QUA

YOUR HORSE CALLED LAST NIGHT – CON NGỰA ÔNG GỌI TỐI QUA

YOUR HORSE CALLED LAST NIGHT - CON NGỰA ÔNG GỌI TỐI QUA

YOUR HORSE CALLED LAST NIGHT
A woman came up behind her husband while he was
enjoying his morning coffee and slapped him on the
back of the head. “I found a piece of paper in your
trouser pocket with the name Marylou written on it,”
she said, furious. “You’d better have an
explanation.”
“Calm down, dear,” the man replied.
“Remember last week when I was at the races? That
was the name of the horse I backed.”
The next morning, his wife whacked him
again. “What was that for?” he groaned.
“Your horse called last night,” she said.

————————–

CON NGỰA ÔNG GỌI TỐI QUA
Một bà vợ đi đến phía sau chồng và vỗ vào sau đầu
ông ta trong khi ông ta đang uống cà phê sáng.”Tôi
tìm thấy một mảnh giấy trong quần ông có cái tên
Mary,” bà ta nói một cách giận dữ.”Ông nên giải
thích.”
“Bình tĩnh nào, em yêu,” ông ta giải thích.”
Em có nhớ tuần qua anh xem đua ngựa không? Đó
là tên con ngực anh đánh cuộc.”
Sáng hôm sau, bà vợ lại phát mạnh ông ta
một cái.”Tại sao em làm thế?” ông ta rên rỉ.
”Con ngựa của ông gọi tôí qua,” bà ta nói.

————————–

YOUR HORSE CALLED LAST NIGHT – CON NGỰA ÔNG GỌI TỐI QUA

Đọc thêm tại https://neu.vn

Xem thêm