WE’VE SAVED ENOUGH MONEY – CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN

WE’VE SAVED ENOUGH MONEY – CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN

WE’VE SAVED ENOUGH MONEY - CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN

WE’VE SAVED ENOUGH MONEY
After years of scrimping and saving, a husband told
his wife the good news: “Darling, we’ve finally
saved enough to buy what we started saving for in
1979.”
“You mean a brand new Jaguar?” she asked
eagerly.
“No,” he replied, “a 1979 Jaguar.”

————————–
CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN
Sau nhiều năm keo kiệt và tiết kiệm, chồng báo với
vợ một tin mừng:”Em yêu, cuối cùng chúng ta đã
tiết kiệm đủ tiền để mua cái mà chúng ta bắt đầu để
dành trong năm 1979.”
“Ý anh muốn nói một chiếc Jaguar mới phải
không ?” người vợ hớn hở.
“Không,” người chồng trả lời, “một chiếc
Jaguar đời 1979.”

————————–

WE’VE SAVED ENOUGH MONEY – CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN

————————–

YOUR HORSE CALLED LAST NIGHT
A woman came up behind her husband while he was
enjoying his morning coffee and slapped him on the
back of the head. “I found a piece of paper in your
trouser pocket with the name Marylou written on it,”
she said, furious. “You’d better have an
explanation.”
“Calm down, dear,” the man replied.
“Remember last week when I was at the races? That
was the name of the horse I backed.”
The next morning, his wife whacked him
again. “What was that for?” he groaned.
“Your horse called last night,” she said.

————————–

CON NGỰA ÔNG GỌI TỐI QUA
Một bà vợ đi đến phía sau chồng và vỗ vào sau đầu
ông ta trong khi ông ta đang uống cà phê sáng.”Tôi
tìm thấy một mảnh giấy trong quần ông có cái tên
Mary,” bà ta nói một cách giận dữ.”Ông nên giải
thích.” …..

Đọc thêm tại https://neu.vn