YOUR FIRST TIME – LẦN ĐẦU TIÊN CỦA BẠN

YOUR FIRST TIME – LẦN ĐẦU TIÊN CỦA BẠN

YOUR FIRST TIME - LẦN ĐẦU TIÊN CỦA BẠN

YOUR FIRST TIME
It’s your first time and as you lie back, your muscles
tighten. You put him off for a while, searching for
an excuse, but he refuses to be swayed.
As he approaches you, he asks if you are
afraid.
You shake your head bravely. He has had
more experience but it’s the first time his finger has
found the right place.
He probes deeply and you shiver; your body
tenses but he is gentle as he promised he would be.
He looks deeply within your eyes and tells you to
trust him, he has done this many times before. His
cool smile relaxes you and you open wider
to give him more room for easy entrance.
You begin to plead with him to hurry, but he
slowly takes his time wanting to cause you as little
pain as possible.
As he presses closer, going deeper, you feel
the tissue give away. Pain surges throughout your
body and you feel a slight trickle of blood. He
continues and looks at you with a concerned look
and asks you if it’s too painful.
Your eyes are filled with tears, but you shake
your head and nod for him to go on.
He begins moving in and out with skill but you
are too numb to feel him within you. After a few
frenzied moments, you feel something burst within
you and he pulls it out of you. You lay panting and
glad to have it over. He looks at you smiling
warmly, tells you that you have been his most
stubborn but yet rewarding experience.
You smile and thank your dentist. After all it
was your first time having a tooth pulled.

——————–

LẦN ĐẦU TIÊN CỦA BẠN
Đó là lần đầu tiên của bạn và trong khi bạn
nằm ngửa, các cơ của bạn thắt lại.Bạn làm anh ấy
bối rối một lát, tìm một cái cớ, nhưng anh ấy từ chối
bị bạn thay đổi ý kiến.
Trong lúc anh ấy tiếp cận bạn, anh ấy hỏi
bạn có sợ không.
Bạn lắc đầu một cách dũng cảm. Anh ấy đã
có nhiều kinh nghiệm nhưng đây là lần đầu tiên
ngón tay anh ấy đã tìm đúng chỗ.
Anh ta thăm dò sâu và bạn rùng mình; cơ thể
bạn căng thẳng nhưng anh ấy nhẹ nhàng như anh ấy
hứa anh ấy sẽ như thế. Anh ấy nhìn sâu vào đôi mắt
bạn và bảo bạn tin anh ta, anh ta đã làm điều này
nhiều lần trước đây. Nụ cười trầm tĩnh của anh ấy
làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở rộng hơn để anh
ấy có nhiều chỗ hơn để dễ vào hơn.
Bạn bắt đầu xin anh ấy nhanh lên, nhưng anh
ấy từ từ theo đúng thời điểm muốn làm cho bạn ít
đau nhất mà anh ấy có thể.
Trong lúc anh ấy siết chặt sát hơn, vào sâu
hơn, bạn cảm thấy mô được lấy đi.Sự đau đớn tràn
dâng khắp người bạn và bạn cảm nhận một dòng
máu nhỏ.Anh ấy tiếp tục và nhìn vào bạn với một
cái nhìn quan tâm và hỏi bạn có đau đớn lắm không.
Mắt bạn đầy nước mắt, nhưng bạn lắc đầu và
gật đầu cho anh ấy tiếp tục.
Anh ấy bắt đầu chuyển động vào và ra một
cách khéo léo nhưng bạn đã chết lặng đi để cảm
nhận anh ấy trong bạn. Sau một vài khoảng khắc
điên cuồng, bạn cảm thấy một cái gì đó nổ tung
trong con người bạn và anh ấy giật nó ra khỏi bạn.
Bạn nằm thở hổn hển và vui mừng điều đó đã qua.
Anh ấy nhìn bạn mỉm cười nồng ấm, nói với bạn
rằng bạn là sự trải nghiệm ngoan cường nhưng đáng
thưởng nhất của anh ấy.
Bạn mỉm cười và cảm ơn nha sĩ của bạn. Sau
cùng, đó là lần đầu tiên bạn được người ta nhổ răng.

——————–

YOUR FIRST TIME – LẦN ĐẦU TIÊN CỦA BẠN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME - TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST
NAME
The manager of a large office noticed one of his
department heads had hired a new man, so the boss
called him into his office for a little orientation
speech.
“What is your name?” he asked.
“John,” the new guy replied.
The manager scowled, “Look, I don’t know
what kind of place you worked at before, but I don’t
call anyone by their first name. It breeds familiarity
and that leads to a breakdown in authority. I refer to
my employees by their last names only – Smith,
Jones, Baker – that’s all. I am to be referred to only
as Mr. Robertson. Now that we got that straight,
what is your last name?”
The new guy sighed and said, “Darling. John
Darling.”
“Okay, John, the next thing I want to tell you
is…”

——————–

TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO
BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ
Giám đốc của một cơ quan lớn chú ý một trong
những trưởng phòng của ông ta đã thuê một người
mới, vì thế ông giám đốc gọi anh ta vào cơ quan để
nói chuyện giới thiệu trong giây lát.
“Tên anh là gì?” ông ta hỏi.
“John,” nhân viên mới trả lời.
Ông giám đốc quắc mắt:” Hãy xem, tôi không biết
trước đây anh làm việc cho kiểu cơ quan nào, nhưng
tôi không gọi bất cứ ai bằng tên riêng của họ.Nó gây
ra sự suồng sã và điều đó dẫn tới việc mất quyền
lực.Tôi nhắc đến người làm của tôi bằng họ của họ
thôi – Smith, Jones, Baker – thế thôi.Tôi phải được
gọi là ông Robertson thôi.Vì chúng ta đã hiểu điều
đó rõ ràng, họ của anh là gì?”
Nhân viên mới thở dài và nói:”Darling1. John
Darling.”
“Được rồi, John, điều tiếp theo tôi muốn nói với anh
là …”

——————–

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons