Grandma wouldn’t lie – Bà sẽ không nói dối

Grandma wouldn’t lie – Bà sẽ không nói dối

Grandma wouldn’t lie - Bà sẽ không nói dối

Grandma wouldn’t lie
Little Johnny was at his first day of shool. The
teacher advised the class to start the day with the
pledge of allegiance, and instructed them to put their
right hands over their hearts and repeat after him.
He looked around the room as he started the
recitation, “I pledge allegiance to the flag…”
When his eyes fell on Little Johnny, he noticed his
hand over the right cheek of his buttocks.
“Little Johnny, I will not continue till you put your
hand over your heart.”
Little Johnny replied, “It is over my heart.”
After several attempts to get Little Johnny to put his
hand over his heart, the teacher asked,
“Why do you think that is your heart?”
“Because, every time my Grandma comes to visit,
she picks me up, pats me here, and says, ‘ Bless
your little heart,’ and my Grandma wouldn’t lie.”

——————–

Bà sẽ không nói dối
Ngày đầu tiên bé Johnny đến trường. Giáo viên
khuyên cả lớp hãy bắt đầu ngày trọng đại này với lời
thề trung thành, và hướng dẫn các em đặt tay phải
lên tim mình và nhắc lại lời thầy.
Ông nhìn quanh khắp phòng khi bắt đầu đọc lời
tuyên thệ:
“Tôi xin thề trung thành dưới cờ tổ quốc…”
Khi mắt ông dừng lại ở chỗ bé Johnny, ông nhận
thấy tay cậu bé đặt vào mông bên phải của em.
“Johnny, thầy sẽ không tiếp tục chừng nào con chưa
đặt tay mình lên tim.”
“Đó là nơi tim con.” Johnny đặt tay lên tim, thầy
giáo hỏi:
“Sao con lại nghĩ đó là nơi tim mình?”
“Bởi vì, mỗi lần bà con đến chơi, bà thường bế con
lên, vỗ vào đó và nói: “Cầu chúa ban phúc cho trái
tim bé nhỏ của cháu,’ và bà con sẽ không nói dối.”

——————–

Grandma wouldn’t lie – Bà sẽ không nói dối

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn