The arm was guilty – Cánh tay có tội

The arm was guilty – Cánh tay có tội

The arm was guilty - Cánh tay có tội

The arm was guilty
A man was brought before the judge. The witness
said that the day before the prisoner had stolen some
pears from a basket, outside a grocer’s. The solicitor
said to the judge:
“It is true that the prisoner took a few pears with his
right arm; his right arm is guilty, but not he himself;
you can not punish the whole body because one of
its limbs is guilty.”
“You are quite right,” answered the judge, “so I
sentence the prisoner’s right arm to six days. Now
the prisoner will go to prison with his arm if he
likes.”
Everybody at court began to laugh; but people
laughed still more when they saw the prisoner
unscrew his right arm (it was a wooden arm) He
then gave it to the judge, saying: “Here is my guilty
arm, Sir I don’t wish to go to prison with it.”

——————–

Cánh tay có tội
Một người đàn ông bị đưa ra hầu tòa. Nhân chứng
nói rằng, hôm trước bị cáo đã lấy trộm quả lê trong
một cái rổ bên ngoài tiệm thực phẩm. Luật sư nói
với quan tòa:
“ Đúng là tên này có lấy lê bằng tay phải; tay phải
của hắn phạm tội, còn hắn thì không có tội; ngài
không thể trừng phạt cả cơ thể của hắn chỉ vì một
chân hay một tay của hắn phạm tội.”
“Ngài nói hoàn toàn đúng, vậy thì tôi kết án cánh tay
phải của bị cáo sáu ngày giam giữ. Bây giờ thì tên tù
này sẽ không phải vào tù với cánh tay phải nếu hắn
thích vậy,” quan tòa phán.
Mọi người có mặt trong phiên tòa bắt đầu cười ầm ĩ;
nhưng họ còn cười to hơn khi thấy tù tháo ốc nơi
cánh tay phải của hắn ra (cánh tay làm bằng gỗ). Sau
đó hắn đưa nó cho quan tòa và nói: -“Đây là cánh
tay phải của tôi, thưa ngài, tôi không muốn vào tù
cùng với nó.”

——————–

The arm was guilty – Cánh tay có tội

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm