STUDENTS AND THE WAYS THEY SAY “GOOD MORNING” – SINH VIÊN VÀ CÁCH HỌ NÓI “GOOD MORNING”

STUDENTS AND THE WAYS THEY SAY “GOOD MORNING” – SINH VIÊN VÀ CÁCH HỌ NÓI “GOOD MORNING”
STUDENTS AND THE WAYS THEY SAY “GOOD MORNING” - SINH VIÊN VÀ CÁCH HỌ NÓI “GOOD MORNING”
STUDENTS AND THE WAYS THEY SAY
“GOOD MORNING”
When I first started college, the Dean came in and
said, “Good Morning” to all of us. When we echoed
back to him, he responded “Ah, you’re Freshmen.”
He explained. “When you walk in and say
good morning, and they say good morning back, it’s
Freshmen. When they put their newspapers down
and open their books, it’s Sophomores. When they
look up so they can see the instructor over the
tops of the newspapers, it’s juniors. When they put
their feet up on the desks and keep reading, it’s
seniors.”
“When you walk in and say good morning,
and they write it down, it’s graduate students.”
——————–
SINH VIÊN VÀ CÁCH HỌ NÓI “GOOD
MORNING”
Khi tôi lần bắt đầu đại học, thầy trưởng khoa bước
vào và nói:”Xin chào” với tất cả chúng tôi. Khi
chúng tôi lặp lại lời ấy với thầy, thầy trả lời:”A, các
bạn là những tân sinh viên.”
“Thầy giải thích:”Khi bạn bước vào và nói xin chào,
và sinh viên nói xin chào trở lại thì đó là sinh viên
mới. Khi họ đặt những tờ báo của họ xuống và lật
sách thì đó là sinh viên năm hai. Khi họ nhìn lên sao
cho có thể nhìn thấy giảng viên qua đầu những tờ
báo của họ thì đó là sinh viên năm áp chót. Khi họ
đặt chân lên bàn và vẫn tiếp tục đọc thì đó là sinh
viên năm cuối.”
“Khi bạn bước vào và nói xin chào, và họ viết xuống
thì đó là sinh viên tốt nghiệp.”
——————–
STUDENTS AND THE WAYS THEY SAY “GOOD MORNING” – SINH VIÊN VÀ CÁCH HỌ NÓI “GOOD MORNING”

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm