CONFESSION – XƯNG TỘI

CONFESSION – XƯNG TỘI

CONFESSION - XƯNG TỘI

CONFESSION
Melvin comes to confession. “Father,” he said,
forgive me for I have sinned.”
The priest asked, “What did you do, my
son?”
“I lusted,” Melvin replied.
“Tell me about it,” the priest said.
Melvin then related his story. “Father, I am a
deliveryman.Yesterday I was making a delivery in
the affluent section of the city.When I rang the bell,
the door opened and there stood the most
beautifulwoman I have ever seen. She had long
blonde hair and eyes like emeralds.She was dressed
in a sheer dressing gown that showed her perfect
figure.And, she asked seductively if I would like to
come in.”
“And, what did you do, my son?” asked the
priest.
“Father, I did not go in the house but I lusted.
Oh, how I lusted,”replied the man.
“Your sin has been forgiven,” replied the
priest. “You will get your reward in heaven, my
son.”
“A reward, father? What do you think my
reward might be?” Melvin asked.
The priest replied, “I think a bale of hay
would be appropriate, …you dumb ass. “

——————–

XƯNG TỘI
Melvin đi xưng tội.”Thưa cha,” anh ta nói, “tha lỗi
cho con vì con có tội.”
Linh mục hỏi:”Con đã làm gì. con của ta?”
“Con dâm đãng,” Melvin trả lời.
“Hãy kể cho cha nghe,” linh mục nói.
Rồi Melvin kể lại câu chuyện.”Thưa cha, con làm
nghề đưa thư. Hôm qua con đang phát thư ở một khu
sang trọng của thành phố. Khi con rung chuông,
cánh cửa mở ra và một phụ nữ đẹp nhất mà con từng
thấy đứng đó. Nàng có mái tóc dài vàng hoe và đôi
mắt như ngọc lục bảo.Nàng mặc một chiếc áo dài
mỏng phô ra hình dáng hoàn hảo của nàng.Và nàng
hỏi một cách quyến rũ con có muốn vào nhà không.”
“Và, con đã làm gì, con của ta ?” vị linh mục hỏi.
“Thưa cha, con không đi vô nhà nhưng con nổi
dâm.Oi, con dâm đãng làm sao,” gã đáp.
“Tội lỗi của con đã được tha,” linh mục trả lời.”Con
sẽ được thưởng trên thiên đàng, con của ta.”
“Thưởng ư, thưa cha? Cha nghĩ phần thưởng của
con có thể là gì?” Melvin hỏi?
Linh mục trả lời:”Cha nghĩ một đống cỏ hẳn là thích
hợp, … con lừa ngu ngốc ạ.”

——————–

CONFESSION – XƯNG TỘI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn