TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH

HE COULD NOT RECALL THE JOKE – ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA VUI

 • HE COULD NOT RECALL THE JOKE – ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA VUI

  HE COULD NOT RECALL THE JOKE - ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA VUI

  HE COULD NOT RECALL THE JOKE
  Recently a large seminar was held for ministers in
  training. Among the guests were many well-known
  motivational speakers. One such boldly approached
  the pulpit and, gathering the entire crowd’s attention,
  said, “The best years of my life were spent in the
  arms of a woman that wasn’t my wife!” The crowd
  was shocked! He followed up by saying, “And that
  woman was my mother!” The crowd burst into
  laughter and he gave his speech, which went over
  well.
  About a week later one of the ministers who
  had attended the seminar decided to use that joke in
  his sermon. As he shyly approached the pulpit one
  sunny Sunday, he tried to rehearse the joke in his
  head. It seemed a bit foggy to him this morning.
  Getting to the microphone he said loudly, “The
  greatest years of my life were spent in the arms of
  another woman that was not my wife!” His
  congregation sat shocked.
  After standing there for almost 10 seconds trying to
  recall the second half of the joke, the pastor finally
  blurted out, “…and I can’t remember who she was!”

  ——————–

  ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA
  VUI
  Gần đây một xêmina được tổ chức cho các mục
  sư đang được huấn luyện.Trong số khách có nhiều
  diễn giả có sức thu hút nổi tiếng.Một trong những
  người đó tự tin bước lên bục giảng kinh , thu hút sự
  chú ý của toàn đám đông, nói:”Những năm đẹp nhất
  trong đời tôi đã trải qua trong vòng tay của một
  người đàn bà không phải vợ tôi !” Đám đông bị sốc!
  Ông ta tiếp tục bằng cách nói:” Và người đàn bà đó
  là mẹ tôi!” Đám đông nổ ra một trận cười và ông ta
  đọc bài diễn văn, sau đó kết thúc tốt đẹp.
  Khoảng một tuần sau, một trong những mục sư đã
  dự xêmina quyết định dùng lối đúa vui đó trong bài
  thuyết giáo của ông ta.Vào một ngày chủ nhật,trong
  lúc ông ta lại gần bục giảng kinh một cách nhút
  nhát, ông ta cố gắng nhẩm lại câu chuyện vui trong
  đầu.Có vẻ như đầu óc ông ta hơi không sáng sủa
  sáng sủa trong sáng hôm nay.Cầm micrô, ông ta nói
  lớn:”Những năm đẹp nhất của đời tôi trải qua trong
  vòng tay của một phụ nữ khác không phải vợ tôi!”
  Đám đông ngồi họp bị sốc.Sau khi đứng trong gần
  10 giây cố gắng nhớ lại đoạn thứ hai của lối nói vui,
  ông mục sư cuối cùng thốt ra:” … và tôi không thể
  nhớ cô ta là ai!”

  ——————–

  HE COULD NOT RECALL THE JOKE – ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA VUI

  Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

  More