HE COULD NOT RECALL THE JOKE – ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA VUI

HE COULD NOT RECALL THE JOKE – ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA VUI

HE COULD NOT RECALL THE JOKE - ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA VUI

HE COULD NOT RECALL THE JOKE
Recently a large seminar was held for ministers in
training. Among the guests were many well-known
motivational speakers. One such boldly approached
the pulpit and, gathering the entire crowd’s attention,
said, “The best years of my life were spent in the
arms of a woman that wasn’t my wife!” The crowd
was shocked! He followed up by saying, “And that
woman was my mother!” The crowd burst into
laughter and he gave his speech, which went over
well.
About a week later one of the ministers who
had attended the seminar decided to use that joke in
his sermon. As he shyly approached the pulpit one
sunny Sunday, he tried to rehearse the joke in his
head. It seemed a bit foggy to him this morning.
Getting to the microphone he said loudly, “The
greatest years of my life were spent in the arms of
another woman that was not my wife!” His
congregation sat shocked.
After standing there for almost 10 seconds trying to
recall the second half of the joke, the pastor finally
blurted out, “…and I can’t remember who she was!”

——————–

ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA
VUI
Gần đây một xêmina được tổ chức cho các mục
sư đang được huấn luyện.Trong số khách có nhiều
diễn giả có sức thu hút nổi tiếng.Một trong những
người đó tự tin bước lên bục giảng kinh , thu hút sự
chú ý của toàn đám đông, nói:”Những năm đẹp nhất
trong đời tôi đã trải qua trong vòng tay của một
người đàn bà không phải vợ tôi !” Đám đông bị sốc!
Ông ta tiếp tục bằng cách nói:” Và người đàn bà đó
là mẹ tôi!” Đám đông nổ ra một trận cười và ông ta
đọc bài diễn văn, sau đó kết thúc tốt đẹp.
Khoảng một tuần sau, một trong những mục sư đã
dự xêmina quyết định dùng lối đúa vui đó trong bài
thuyết giáo của ông ta.Vào một ngày chủ nhật,trong
lúc ông ta lại gần bục giảng kinh một cách nhút
nhát, ông ta cố gắng nhẩm lại câu chuyện vui trong
đầu.Có vẻ như đầu óc ông ta hơi không sáng sủa
sáng sủa trong sáng hôm nay.Cầm micrô, ông ta nói
lớn:”Những năm đẹp nhất của đời tôi trải qua trong
vòng tay của một phụ nữ khác không phải vợ tôi!”
Đám đông ngồi họp bị sốc.Sau khi đứng trong gần
10 giây cố gắng nhớ lại đoạn thứ hai của lối nói vui,
ông mục sư cuối cùng thốt ra:” … và tôi không thể
nhớ cô ta là ai!”

——————–

HE COULD NOT RECALL THE JOKE – ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA VUI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm