WHAT DOES EVERY WOMAN WANT – MỌI PHỤ NỮ MUỐN CÁI GÌ

WHAT DOES EVERY WOMAN WANT – MỌI PHỤ NỮ MUỐN CÁI GÌ

WHAT DOES EVERY WOMAN WANT - MỌI PHỤ NỮ MUỐN CÁI GÌ

WHAT DOES EVERY WOMAN WANT?
A man is walking down the beach and comes across
an old bottle. He picks it up, pulls out the cork and
out pops a genie. The genie says “Thank you for
freeing me from the bottle. In return I will grant you
three wishes.”
The man says “Great. I always dreamed of
this and I know exactly what I want. First, I want 1
Billion dollars in a Swiss bank account.”
Phoof! There is a flash of light and a piece of
paper with account numbers appears in his hand. He
continues, “Next, I want a brand new red Ferrari
right
here.”
Phoof! There is a flash of light and a bright red
brand-new Ferrari appears right next to him. He
continues, “Finally, I want to be irresistible to
women.”
Phoof! There is a flash of light and he turns
into a box of chocolates.

——————–

MỌI PHỤ NỮ MUỐN CÁI GÌ?
Một người đàn ông đang đi xuống bãi biển
và tình cờ thấy một cái chai cũ.Anh ta nhặt lên, mở
nút ra và một vị thần vọt ra.Vị thần nói:”Cảm ơn
ông đã giải thoát tôi khỏi cái chai.Tôi sẽ cho ông ba
điều ước để đền đáp.”
Người đàn ông nói:”Thật tuyệt.Tôi đã luôn
mơ tới điều này và bây giờ tôi biết chính xác tôi
muốn gì.Trước tiên tôi muốn 1 tỉ đô la trong một tài
khoản ngân hàng Thụy sĩ.”
Phụp!Một tia sáng phát ra và một mẩu giấy
với những con số tài khoản hiện ra trong tay anh
ta.Anh ta tiếp tục:”Tiếp theo, tôi muốn một chiếc
Ferrari đỏ mới nguyên xi ở ngay đây.”
Phụp!Một tia sáng phát ra và một chiếc
Ferrari mới cáu màu đỏ tươi xuất hiện ngay cạnh
anh ta.Anh ta tiếp tục:”Cuối cùng, tôi muốn trở nên
hấp dẫn không cưỡng lại được đối với phụ nữ.”
Phụp! Một tia sáng phát ra và anh ta biến
thành một hộp sôcôla.

——————–

WHAT DOES EVERY WOMAN WANT – MỌI PHỤ NỮ MUỐN CÁI GÌ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn