WHY DO YOU WEAR THE COLLAR THAT WAY – TẠI SAO ÔNG MẶC CỔ ÁO KIỂU ĐÓ

WHY DO YOU WEAR THE COLLAR THAT WAY – TẠI SAO ÔNG MẶC CỔ ÁO KIỂU ĐÓ

WHY DO YOU WEAR THE COLLAR THAT WAY - TẠI SAO ÔNG MẶC CỔ ÁO KIỂU ĐÓ

WHY DO YOU WEAR THE COLLAR THAT
WAY?
An old Jewish man was once on the subway and he
sat down next to a younger man. He noticed that the
young man had a strange kind of shirt collar. Having
never seen a priest before, he asked the man,
“Excuse me sir, but why do you have your shirt
collar on backwards?”
The priest became a bit flustered but politely
answered “I wear this collar because I am a Father.”
The Jewish man thought a second and
responded “Sir I am also a Father but I wear my
collar front-ways. Why do you wear your collar so
differently?”
The priest thought for a minute and said “Sir,
I am the father for many.”
The Jewish man quickly answered “I too am
the father of many. I have four sons, four daughters
and too many grandchildren to count. But I wear my
collar like everyone else does. Why do you wear it
your way?”
The priest who was beginning to get
exasperated thought and then blurted out “Sir, I am
the father for hundreds and hundreds of people.”
The Jewish man was taken aback and was
silent for a long time. As he got up to leave the
subway train, he leaned over to the priest and said
“Mister, maybe you should wear your pants
backwards.”

——————–

TẠI SAO ÔNG MẶC CỔ ÁO KIỂU ĐÓ?
Một ông già Do Thái có lần đi xe điện ngầm và ông
ta ngồi cạnh một người đàn ông trẻ hơn.Ông ta chú ý
rằng người đàn ông trẻ có một kiểu áo sơ mi
lạ.Trước giờ chưa từng gặp một linh mục, ông ta hỏi
người đàn ông:”Xin lỗi, thưa ông, vì sao ông mặc cổ
áo sơ mi phía sau?”
Vị linh mục hơi bối rối một tí nhưng lịch sự trả
lời:”Tôi mặc cổ áo này vì tôi là cha.”
Ông già Do Thái suy nghĩ một giây và đáp lại:”Thưa
ông, tôi cũng là cha nhưng tôi mặc cổ áo ra
trước.Tại sao ông mặc cổ áo quá khác lạ?”
Vị linh mục suy nghĩ trong một giây và nói:”Thưa
ông, tôi là cha của nhiều người.”
Ông già Do Thái mau miệng trả lời:”Tôi cũng là cha
của nhiều người.Để đếm tôi có bốn trai, bốn gái và
rất nhiều cháu.Nhưng tôi mặc cổ áo giống như mọi
người khác đều mặc.Tại sao ông mặc cổ áo theo
kiểu của ông?”
Vị linh mục bắt đầu có ý nghĩ bực tức và sau đó nói
thẳng ra:”Thưa ông, tôi là cha của hàng trăm và
hàng trăm người.”
Ông già Do Thái sửng sốt và im lặng một lúc
lâu.Trong lúc ông ta đứng lên để rời tàu điện ngầm,
ông ta ngã người về phía linh mục và nói:”Thưa
ông, có lẽ ông nên mặc quần ngược về phía sau.”

——————–

WHY DO YOU WEAR THE COLLAR THAT WAY – TẠI SAO ÔNG MẶC CỔ ÁO KIỂU ĐÓ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm