TOO MUCH OF A GOOD THING – QUÁ NHIỀU VIỆC TỐT

TOO MUCH OF A GOOD THING – QUÁ NHIỀU VIỆC TỐT

TOO MUCH OF A GOOD THING - QUÁ NHIỀU VIỆC TỐT

TOO MUCH OF A GOOD THING?
A recently married minister went to his
congregation, informed them of his wife’s pregnancy
and asked for a raise that would allow him a
reasonable salary. After deliberation it was agreed
that the increase in family size warranted the raise.
After six births in six years the congregants
called a meeting to complain that the cost was
becoming burdensome. Things got contentious.
Finally, the minister stood at the altar and
said, a little angrily, “Having children is an act of
God!”
“Snow and rain are acts of God too.” a man at
the back of the room said, “But most of us wear
rubbers.”

——————–

QUÁ NHIỀU VIỆC TỐT?
Một mục sư mới cưới vợ đi đến giáo đoàn, báo cho
họ biết vợ ông đã mang thai và xin tăng một mức
lương hợp lý. Sau khi bàn bạc họ đồng ý rằng sự
tăng nhân khẩu trong gia đình là lý do tăng lương.
Sau sáu lần sinh trong sáu năm các thành viên giáo
đoàn triệu tập một cuộc họp để chỉ trích rằng phí tổn
đang trở nên nặng nề. Vụ việc gây ra nhiều tranh
cãi.
Cuối cùng, mục sư đứng tại bàn thờ và nói một cách
hơi tức giận:” Sinh con là một hành vi của Chúa!”
“ Tuyết và mưa cũng là những hành vi của Chúa,”
một người đàn ông ở cuối phòng nói. “Nhưng phần
lớn chúng ta mặc áo mưa.”

——————–

TOO MUCH OF A GOOD THING – QUÁ NHIỀU VIỆC TỐT

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn