Jesus help me please… – Jesus xin hãy giúp tôi…

Jesus help me please… – Jesus xin hãy giúp tôi…

Jesus help me please… - Jesus xin hãy giúp tôi…

Jesus help me please…
A little boy was afraid of the dark. One night his mother
told him to go out to the back porch and bring her the
broom.
A little boy turned to his mother and said, “Mama, I
don’t want to go out there. It’s dark.”
The mother smiled reassuringly at her son.
– “ You don’t have to be afraid of the dark,” she
explained. “Jesus is out there. He’ll look after you and
protect you.”
The little boy looked at his mother real hard and asked,
“ Are you sure he’s out there?”
– “Yes, I’m sure. He is everywhere. And he is always
ready to help you when you need him,” she said.
The little boy thought about that for a minute and then
went to the back door and cracked it a little. Peering out
into the darkness, he called.
“ Jesus? If you’re out there, would you please hand me
the broom?”

——————–

Jesus xin hãy giúp tôi…
Có một cậu bé rất sợ bóng tối. Một đêm mẹ sai cậu ra
ngòai cổng sau mang cái chổi để quét sàn vào.
Cậu bé quay sang mẹ phụng phịu:
-“ Mẹ, con không ra ngòai đó đâu. Trời tối lắm.”
Người mẹ mỉm cười khiến cậu bé yên tâm rồi giải thích:
-“ Con không việc gì phải sợ bóng tối hết. Jesus ở ngòai
đó. Người sẽ trong nom và bảo vệ con.”
Cậu bé nhìn mẹ thật nghiêm túc và hỏi:
-“ Mẹ có chắc là ông ta ở ngòai đó không?”
-“ Tất nhiên, mẹ chắc chứ. Người có mặt ở mọi nơi, và
Người sẵn sàng giúp đỡ con khi con cần đến Người”,
người mẹ trả lời.
Cậu bé nghĩ về điều đó trong một phút và sau đó đi ra
cửa sau rồi mở hé cánh cửa ra một chút. Nhìn ra ngoài
bóng tối, cậu gọi:
-“ Jesus? Nếu ông ở ngòai đó, ông có thể đưa cho tôi cây
chổi được không?

——————–

Jesus help me please… – Jesus xin hãy giúp tôi…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm