I WISH – TÔI ƯỚC

I WISH – TÔI ƯỚC
I WISH - TÔI ƯỚC
I WISH
A homeless man walked up to an elegantly dressed
woman and told her, “Excuse me, madam, but I
haven’t eaten for six days.”
“Oh dear,” she replied enviously. “I wish I
had your willpower.”
——————–
TÔI ƯỚC
Một người vô gia cư bước tới một người đàn bà ăn
mặt sang trọng và nói:”Xin lỗi, thưa bà, tôi chưa ăn
gì trong sáu ngày.”
“Ô trời,” người đàn bà trả lời một cách ganh
tị.” Tôi ước gì tôi có khả năng như ông.”
——————–
I WISH – TÔI ƯỚC
——————–
THE CHAUFFEUR DELIVERING
SCIENTIFIC SPEECH
A famous scientist was on his way to yet another
lecture when his chauffeur offered his employer an
unusual proposition. “I’ve heard your speech so
many times I bet I could deliver it and give you the
night off,” he said.
“That sounds great,” the scientist said. When
they got to the auditorium, the scientist put on the
chauffeur’s cap and sat in the back row. The
chauffeur walked up to the lectern, delivered the
speech and asked if there were any questions.
“Yes,” said a man in the audience, and
launched into a highly technical question. The
chauffeur was panic-stricken for a moment but
quickly recovered.
“That’s an easy one,” he replied. “It is so easy,
in fact, that I’m going to get my chauffeur to stand
up and answer it.”
TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC
Một nhà khoa học nổi tiếng đang trên đường đi
thuyết giảng thì người lái xe của ông đưa ra một đề
nghị khác thường.” Tôi đã nghe bài nói của ngài quá
nhiều lần và tôi đánh cuộc tôi có thể nói như thế và
cho ông một buổi tối nghỉ ngơi,” ông ta nói.
Nhà khoa học đáp:” Hay lắm.” Khi họ đến thính
phòng, nhà khoa học đội mũ của người lái xe vào và
ngồi ở hàng ghế sau.Người lái xe đi lên bục giảng,
bắt đầu nói chuyện và sau đó hỏi có ai muốn hỏi gì
không.
”Có,” một…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm