I’M THE BOSS! – TÔI LÀ ÔNG CHỦ!

I’M THE BOSS! – TÔI LÀ ÔNG CHỦ!

I’M THE BOSS! - TÔI LÀ ÔNG CHỦ!

I’M THE BOSS!
The boss was complaining in our staff meeting the
other day that he wasn’t getting any respect. Later
that morning he went to a local sign shop and
bought a small sign that read:
“I’m the Boss!”
He then taped it to his office door.
Later that day when he returned from lunch,
he found that someone had taped a note to the sign
that said:”Your wife called, she wants her sign
back!”

——————–

TÔI LÀ ÔNG CHỦ!
Trong một ngày kia, ông chủ đang than phiền trong
cuộc họp nhân viên rằng ông không được kính trọng
tí nào. Sau đó, trong buổi sáng hôm ấy, ông đi tới
một quầy biển hiệu trong vùng và mua một tấm
bảng nhỏ đề:” Tôi là ông chủ!”
Sau đó ông buộc vào cửa văn phòng của ông.
Sau đó, trong ngày hôm đó khi ông quay lại sau khi
ăn trưa, ông thấy rằng ai đó đã buộc một ghi chú vào
tấm bảng ghi là:”Vợ ông đã gọi, bà ấy muốn lấy lại
cái bảng!”

——————–

I’M THE BOSS! – TÔI LÀ ÔNG CHỦ!

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm