BEFORE I MARRY SARAH – TRƯỚC KHI TÔI CƯỚI SARAH

BEFORE I MARRY SARAH – TRƯỚC KHI TÔI CƯỚI SARAH

BEFORE I MARRY SARAH
BEFORE I MARRY SARAH
Patient: “Doctor, before I marry Sarah next
Saturday, there’s something I’d like to get off my
chest.”
Doctor: “What’s that?”
Patient: “A tattoo saying ‘I love Alice.'”

——————–

TRƯỚC KHI TÔI CƯỚI SARAH
Bệnh nhân: “Bác sĩ, trước khi tôi cưới Sarah thứ bảy
tới, tôi muốn lấy một thứ ra khỏi ngực.”
Bác sĩ: “Cái đó là cái gì?”
Bệnh nhân:”Một hình xăm có chữ “Tôi yêu Alice.””

——————–

BEFORE I MARRY SARAH – TRƯỚC KHI TÔI CƯỚI SARAH

——————–

TWO DEALERS AND A VERY ATTRACTIVE
LADY
Two bored casino dealers are waiting at a craps
table. A very attractive lady comes in and wants to
bet $20,000 on a single roll of the dice.
She says, “I hope you don’t mind, but I feel
much luckier when I’m bottomless.”
With that, she strips naked from the waist
down, and rolls the dice while yelling, “Momma
needs a new pair of pants!”
She then begins jumping up and down and
hugging and kissing each of the dealers. “YES! I
WIN! I WIN!”
With that, she picks up her money and
clothes and quickly leaves. The dealers just stare at
each other dumbfounded.
Finally one of them asks, “What did she roll
anyway?”
The other answers, “I don’t know! I thought
YOU were watching!”
HAI NGƯỜI CHIA BÀI VÀ MỘT PHỤ NỮ
RẤT HẤP DẪN
Hai người chia bài mệt mỏi đang ngồi đợi tại
bàn xí ngầu. Một phụ nữ rất hấp dẫn bước vào và
muốn đánh một ván 20.000 đô la trong một cú thả xí
ngầu duy nhất.
Nàng nói:”Em hy vọng hai anh không ngại,
nhưng em nghĩ sẽ may mắn hơn nhiều khi em
“không đáy”.
Theo lời nói, nàng cởi khỏa thân từ eo
xuống, rồi gieo xí ngầu với tiếng reo:”Má cần một
cái quần mới!”….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm