HE HAS NO PLANS – ANH TA KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH NÀO CẢ

HE HAS NO PLANS – ANH TA KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH NÀO CẢ

HE HAS NO PLANS - ANH TA KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH NÀO CẢ

HE HAS NO PLANS
A young woman brings home her fiance to meet her
parents. After dinner, her mother tells her father to
find out about the young man. The father invites the
fiancee for a drink.
“So what are your plans?” the father asks the
young man.
“I am a Torah scholar,” he replies.
“A Torah scholar. Hmmm,” the father says.
“Admirable, but what will you do to provide a nice
house for my daughter to live in, as she’s
accustomed to?”
“I will study,” the young man replies, “and
God will provide for us.”
“And how will you buy her a beautiful
engagement ring, such as she deserves?” asks the
father.
“I will concentrate on my studies,” the young
man replies, “God will provide for us.”
“And children?” asks the father. “How will you
support children?”
“Don’t worry, sir, God will provide,” replies
the fiance.
The conversation proceeds like this, and
each time the father questions, the young idealist
insists that God will provide. Later, the mother asks,
“How did it go, Honey?”
The father answers, “He has no job and no
plans, but he thinks I’m God.”

——————–

ANH TA KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH NÀO CẢ
Một phụ nữ trẻ dẫn người chồng tương lai về
nhà gặp cha mẹ.Sau bữa ăn, bà mẹ nói với người cha
tìm hiểu người thanh niên. Người cha mời con rể
tương lai uống rượu.
“Vậy kế hoạch tương lai của con là gì?”
người cha hỏi người thanh niên.
“Con là nhà nghiên cứu năm cuốn sách đầu
của Kinh Thánh,” anh ta trả lời.
“Nhà nghiên cứu năm cuốn sách đầu của
Kinh Thánh. Hừmmm,” người cha nói. “Đáng phục,
nhưng anh sẽ làm gì để tạo cho con gái tôi một ngôi
nhà xinh như nó đã quen rồi?”
“Con sẽ nghiên cứu,” người thanh niên trả
lời, “và Chúa sẽ tạo cho chúng con.”
“Và anh sẽ làm thế nào mua cho nó một
chiếc nhẫn đính hôn đẹp như nó đáng được như
thế?” người cha hỏi.
“Con sẽ tập trung vào các nghiên cứu của
con,” người thanh niên đáp,” Chúa sẽ cho chúng
con.”
“Và con cái?” người cha hỏi.” Anh sẽ làm
thế nào để nuôi con?”
“Đừng lo, thưa bác, Chúa sẽ nuôi,” ông
chồng tương lai đáp.
Câu chuyện cứ tiếp tục như vậy, và cứ mỗi
lần người cha đặt câu hỏi thì nhà duy tâm trẻ lại quả
quyết Chúa sẽ ban cho. Một lát sau người mẹ
hỏi:”Chuyện ra sao rồi, anh yêu?”
Người cha trả lời:”Anh ta không có kế hoạch
nào cả, nhưng anh ta nghĩ anh là Chúa.”

——————–

HE HAS NO PLANS – ANH TA KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH NÀO CẢ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm