INHERITANCE – THỪA KẾ

INHERITANCE – THỪA KẾ

INHERITANCE - THỪA KẾ

INHERITANCE
Two friends meet on a Miami street. One looked
forlorn, and almost on the verge of tears. The other
man said, “Hey, how come you look like the whole
world caved in?”
The sad fellow said, “Let me tell you. Three
weeks ago, an uncle died and left me forty thousand
dollars.”
“That’s not bad.”
“Hold on, I’m just getting started. Two weeks
ago, a cousin I never knew kicked the bucket , and
left me eighty-five thousand dollars.”
“Sounds like you should be grateful.”
“Last week my great aunt passed away. I
inherited almost a
quarter of a million.”
“Then how come you look so glum?”
“This week . . . nothing!”

——————–

THỪA KẾ
Hai người bạn gặp nhau trên đường phố Miami. Một
người trông đau khổ, và gần như khóc. Người đàn
ông kia nói:” Này, làm thế nào mà trông bạn như ở
trong thế giới này đổ sụp vậy?”
Người bạn buồn bã nói:”Để tôi kể cho bạn nghe.Ba
tuần trước đây, một ông bác chết và để lại cho tôi
bốn mươi ngàn đô la.”
“Điều đó không tệ.”
“Nghe tiếp này, tôi chỉ mới bắt đầu. Hai tuần trước,
một người anh họ tôi chưa bao giờ biết đến chết
ngoẻo, và để lại cho tôi tám mươi lăm ngàn.”
“Coi bộ bạn nên biết ơn anh ấy.”
“Tuần qua bà trẻ tôi “ra đi”. Tôi thừa kế gần như
một phần tư triệu.”
“Vậy thì làm sao trông bạn rầu rĩ quá vậy?”
“Tuần này … chẳng có gì hết!”

——————–

INHERITANCE – THỪA KẾ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm