WHICH COMPANY – CÔNG TY NÀO

WHICH COMPANY – CÔNG TY NÀO

WHICH COMPANY - CÔNG TY NÀO

WHICH COMPANY
A professor was giving a lecture on company
slogans in a college advertising and marketing class.
“Joe,” he asked, “which company has the
slogan, ‘Come fly the friendly skies’?”
“United.” Joe answered.
“Brenda, can you tell me which company has
the slogan, “Don’t leave home without it?”
Brenda answered the correct credit card
company with no difficulty.
“Now John, Tell me which company uses the
slogan, ‘Just do it’?”
And John answered, “Mom.”

——————–

CÔNG TY NÀO
Một giáo sư đang giảng bài về những khẩu hiệu
công ty trong một lớp cao đẳng về quảng cáo và
marketing.
“Joe,” ông hỏi, “công ty nào có khẩu hiệu “Đi bay
trên những bầu trời thân thiện?”
“ United.” Joe trả lời
“Brenda, em có thể cho thầy biết công ty nào có
khẩu hiệu “Đừng rời khỏi nhà mà không mang theo
cái đó.”
Brenda trả lời đúng công ty thẻ tín dụng mà không
có khó khăn gì.
Bây giờ, John, cho tôi biết công ty nào dùng khẩu
hiệu “Hãy làm điều đó”?”
Và John trả lời:”Má.”

——————–

WHICH COMPANY – CÔNG TY NÀO

——————–

ORGANIC VEGETABLES
The other day it was my turn to prepare dinner so I
asked my wife to go over to the local market and
buy some organic vegetables.
She came back rather upset. When I asked
her what was wrong she said, “I don’t think I like
that produce guy. I went and looked around for your
organic vegetables and I couldn’t find any. So I
asked him where the organic vegetables were.
“He didn’t know what I was talking about so I
said, ‘These vegetables are for my husband. Have
they been sprayed with any poisonous chemicals?’
“And he said, ‘No, ma’am. You’ll have to do
that yourself.'”
RAU HỮU CƠ
Vào một ngày nọ, đến lượt tôi chuẩn bị bữa ăn, vì
thế tôi nói vợ tôi đi tới siêu thị địa phương và mua
một số rau hữu cơ1.
Nàng ra về hơi thất….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm