HOW TO BUY A PRESENT? – LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA MỘT MÓN QUÀ?

HOW TO BUY A PRESENT? – LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA MỘT MÓN QUÀ?

HOW TO BUY A PRESENT? - LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA MỘT MÓN QUÀ?

HOW TO BUY A PRESENT?
A man walked into a department store and told an
assistant he’d like to buy a present for his wife.
“Certainly, sir,” replied the assistant.
“Perhaps a dress or a blouse?”
“Anything,” said the man.
“And in what colour?”
“It doesn’t matter.”
“Size?”
“Immaterial.”
Seeing the assistant’s confusion, the man
explained that whenever he bought his wife
something she would always take it back to the shop
and exchange it.
“Why don’t you get a gift voucher instead?”
the assistant asked him.
“Oh no,” said the man. “That would be too
impersonal.”

————————–
LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA MỘT MÓN QUÀ?
Một người đàn ông đi vào một gian cửa hàng
và nói với người bán hàng ông ta muốn mua một
món quà cho vợ.
“Được, thưa ông,” người bán hàng đáp. “Có
lẽ một cái áo đầm hay một cái áo cánh được chăng?”
“Gì cũng được,” người đàn ông nói.
“Còn màu?”
“Không quan trọng.”
“Cỡ?”
“Chuyện nhỏ.”
Thấy sự lúng túng của người bán hàng,
người đàn ông giải thích rằng mỗi khi ông ta mua
cho vợ cái gì đó thì bà ta luôn đem nó trở lại shop và
đổi.
“Tại sao ông không mua một phiếu đã trả
tiền thay vào đó?” người bán hàng hỏi.
“Ồ không,” người đàn ông nói. “Như thế thì
quá vô tình.”
————————–

HOW TO BUY A PRESENT? – LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA MỘT MÓN QUÀ?

Đọc thêm tại https://neu.vn