BEHAVIOUR – HẠNH KIỂM

BEHAVIOUR – HẠNH KIỂM

BEHAVIOUR - HẠNH KIỂM

BEHAVIOUR
A mother asked sadly her son:
– In all subjects, you got good marks. Why was your
behaviour bad?
Her son answered:
– With the subject of behaviour, I couldn\’t look at my
friends\’ exercise to copy.

——————–

HẠNH KIỂM
Một người mẹ buồn rầu hỏi con trai :
-Trong tất cả các môn ,con đều được điểm tốt.Tại sao
hạnh kiểm của con lại xấu ?
Con trai của bà trả lời :
-Với môn hạnh kiểm, con không thể nhìn bài làm của
bạn để chép được ạ.

——————–

BEHAVIOUR – HẠNH KIỂM

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn