SOAP – XÀ BÔNG

SOAP – XÀ BÔNG

SOAP - XÀ BÔNG

SOAP
The teacher asked:
– John, what are four basic elements in the nature? John
answered:
– Teacher, fire, air, soil and … and…
– And what? Try to remember!
– And… And… And…
The teacher knew that his pupil couldn\’t tell the fourth
element that is water. Therefore, he gave a hint:
– What do you clean your hands by?
John replied:
– Teacher, soap!

——————–

XÀ BÔNG
Thầy giáo hỏi:
-Tohn, bốn nguyên tố cơ bản trong thiên nhiên là gì?
John trả lời :
-Thưa thầy, lửa ,không khí , đất và…và …
-Và gì?Cố nhớ xem !
-Và …và….và…
Thầy giáo biết học trò của mình không nhớ ra nguyên tố
thứ tư là nước.Vì thế, thầy gợi ý:
-Em rửa tay bằng gì?
John đáp :
-Thưa thầy,xà bông!

——————–

SOAP – XÀ BÔNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm