THE AMISH HAVE A SENSE OF HUMOR TOO – NGƯỜI GIÁO PHÁI AMISH CŨNG CÓ ÓC KHÔI HÀI

THE AMISH HAVE A SENSE OF HUMOR TOO – NGƯỜI GIÁO PHÁI AMISH CŨNG CÓ ÓC KHÔI HÀI

THE AMISH HAVE A SENSE OF HUMOR TOO - NGƯỜI GIÁO PHÁI AMISH CŨNG CÓ ÓC KHÔI HÀI

THE AMISH HAVE A SENSE OF HUMOR
TOO
While driving in Pennsylvania, a family caught up to
an Amish carriage. The owner of the carriage
obviously had a sense of humor, because attached to
the back of the carriage was a hand printed sign…
“Energy efficient vehicle. Runs on oats and grass.
Caution: Do not step on exhaust.”

——————–

NGƯỜI GIÁO PHÁI AMISH CŨNG CÓ ÓC
KHÔI HÀI
Trong khi đang lái ở Pennsylvania (một bang Hoa
Kỳ – ND), một gia đình bắt kịp một chiếc xe ngựa
của giáo phái Amish. Chủ xe hẳn nhiên có óc khôi
hài, vì gắn vào sau xe là một biểu tượng in hình bàn
tay …
“Phương tiện vận tải có hiệu suất năng lượng cao.
Chạy bằng yến mạch và cỏ.Chú ý: Không dẫm lên
đồ xả.”

——————–

THE AMISH HAVE A SENSE OF HUMOR TOO – NGƯỜI GIÁO PHÁI AMISH CŨNG CÓ ÓC KHÔI HÀI

——————–

ABSTRACT NOUN
“An abstract noun,” the teacher said, “is something
you can think of, but you can’t touch it. Can anyone
give me an example of one?”
“Sure,” a boy replied. “How about my dad’s
new car.”
DANH TỪ TRỪU TƯỢNG
“Một danh từ trừu tượng,”

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm