ABSTRACT NOUN – DANH TỪ TRỪU TƯỢNG

ABSTRACT NOUN – DANH TỪ TRỪU TƯỢNG

ABSTRACT NOUN - DANH TỪ TRỪU TƯỢNG

ABSTRACT NOUN
“An abstract noun,” the teacher said, “is something
you can think of, but you can’t touch it. Can anyone
give me an example of one?”
“Sure,” a boy replied. “How about my dad’s
new car.”

——————–

DANH TỪ TRỪU TƯỢNG
“Một danh từ trừu tượng,” giáo viên nói “là một cái
gì đó các em có thể nghĩ tới nhưng các em không thể
chạm tới được.Ai có thể cho cô một ví dụ?”
“Thưa cô,” một nam sinh lên tiếng. “Chiếc xe hơi
mới của ba em được không ạ.”
Tôn giáo và thần linh

——————–

ABSTRACT NOUN – DANH TỪ TRỪU TƯỢNG

——————–

IRREPLACEABLE
My six-year-old grandson called his mother from his
friend Charlie’s house and confessed he had broken
a lamp when he threw a football in their living room.
“But, Mom,” he said, brightening, “you don’t
have to worry about buying another one. Charlie’s
mother said it was irreplaceable.”
KHÔNG THỂ THAY THẾ ĐƯỢC
Đứa cháu trai sáu tuổi của tôi gọi điện thoại cho mẹ
nó từ nhà bạn Charlie và thú nhận nó đã làm bể một
cái đèn khi nó quăng một trái banh vào phòng khách
của họ….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *