A matter of punctuation - Sự díc dắc của cách chấm câu NEU.vn

A matter of punctuation – Sự díc dắc của cách chấm câu

A matter of punctuation – Sự díc dắc của cách chấm câu

A matter of punctuation - Sự díc dắc của cách chấm câu

A matter of punctuation
An English professior wrote the words, “Woman
withour her man is nothing” on the blackboard and
directed his students to punctuate it correctly.
The men wrote: “Woman, without her man, is
nothing.”
The women wrote: “Woman! Without her, man is
nothing.”

——————–

Sự díc dắc của cách chấm câu
Một giáo sư tiếng Anh viết những từ “ Đàn bà không
có người đàn ông của mình thì không là gì cả” lên
bảng và hướng dẫn sinh viên của mình chấm câu
một cách chính xác.
Các sinh viên nam viết: “ Đàn bà, nếu không có đàn
ông, không là gì cả.”
Các sinh viên nữ viết: “ Đàn bà! Nếu không có đàn
ông không là gì cả.”

——————–

A matter of punctuation – Sự díc dắc của cách chấm câu

——————–

Whisper
A mother took her little boy to church. While in
church the little boy said.
“Mommy, I have to pee.”
The mother said to the little boy, “It’s not
appropriate to say the word “pee” in church. From
now on when you have to “pee” just tell me that you
have to whisper.”
The following Sunday, the little boy went to church
with his father and during the service said to his
father:
“Daddy, I have to whisper.”
The father looked at him and said,
“Okay, why don’t you whisper in my ear.”
Thì thầm
Một người mẹ dẫn đứa con trai nhỏ của mình tới nhà
thờ. Trong buổi lễ, cậu bé nói:
“Mẹ ơi, con muốn đi đái.”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm
TRI THỨC
GIẢI TRÍ